RÅ 1995 not 130

Ansökan av Länsstyrelsen i Jönköpings län om resning i mål om körkort

Not 130. Ansökan av Länsstyrelsen i Jönköpings län om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Jönköpings län återkallade genom dom den 9 februari 1994 Jonas A:s körkort och bestämde spärrtiden till en månad. Som grund för körkortsingripandet låg ett av Jonas A. godkänt ordningsföreläggande enligt vilket han gjort sig skyldig till att inte ha iakttagit stopplikt den 1 november 1993. - Länsstyrelsen yrkade att Regeringsrätten med beviljande av resning skulle upphäva länsrättens dom. Som grund härför anförde länsstyrelsen att Halmstads Tingsrätt genom lagakraftvunnet slutligt beslut den 14 oktober 1994 undanröjt det ordningsföreläggande som låg till grund för återkallelse av Jonas A:s körkort. -Regeringsrätten (1995-04-06, Dahlman, Wadell, Rundqvist): Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Länsrättens i Jönköpings län dom den 9 februari 1994. (fd III 1995-03-29, Noring)

*REGI

*INST