RÅ 1995 not 132

Ansökan av John B. om resning avseende inkomsttaxering 1980-1988

Not 132. Ansökan av John B. om resning avseende inkomsttaxering 1980-1988. - Som stöd för sin talan anförde John B. bl.a. att han vid beräkning av inkomst av jordbruksfastighet deklarerat även skattefri del av en uppburen personskadelivränta. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till resningsansökningen och uppgav bl.a. följande. Självdeklarationer avseende taxeringsåren 1980-1987 hade numera makulerats. Vid 1988 års taxering syntes utbetald personskadelivränta, 54 528 kr, ha tagits upp som intäkt i ett av John B. och dennes son gemensamt bedrivet jordbruk. Av jordbrukets nettointäkt, 317 373 kr, hade endast 7 000 kr hänförts till John B. - Den skattepliktiga delen av livräntan, 42 478 kr, borde John B. rätteligen ha redovisat som inkomst av tjänst. -Regeringsrätten (1995-04-07, Brink, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sådana omständigheter som kan motivera resning har inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-03-28, Kovacs)

*REGI

*INST