RÅ 1995 not 136

Bifall (besvärstid ej försutten men avvisningsbeslut hade vunnit laga kraft) / Besvärstid ej försutten men avvisningsbeslut hade vunnit laga kraft (bifall)

Not 136. Ansökan av Lise-Lotte R. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Sociala distriktsnämnden i Tullinge, Botkyrka kommun, avslog enligt journalanteckning genom beslut den 1 oktober 1992 en ansökan av Lise- Lotte R. om ekonomiskt bistånd. Ansökningen kom in till nämnden den 25 augusti 1992. I ett den 5 oktober 1992 dagtecknat brev, ställt till Lise-Lotte R., informerades hon av en tjänsteman vid nämnden om beslutet. Sedan Lise-Lotte R. överklagat beslutet avvisade nämnden i beslut den 19 november 1992 överklagandet såsom för sent inkommet. Avvisningsbeslutet överklagades inte. - Lise-Lotte R. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga nämndens avslagsbeslut. -Regeringsrätten (1995-04-10, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår inte att Lise-Lotte R. mottagit ett beslut av Sociala distriktsnämnden i Tullinge om att hennes ansökan den 25 augusti 1992 om ekonomiskt bistånd avslagits. Lise-Lotte R. har vid sådant förhållande inte försuttit någon tid att överklaga ett sådant beslut. Ansökningen om återställande av försutten tid kan därför inte prövas. - Med anledning av vad som förekommit i målet upptar Regeringsrätten Lise-Lotte R:s ansökan jämväl som en ansökan om resning i ärendet om ekonomiskt bistånd. Regeringsrätten finner med hänsyn till de framkomna förhållandena att resningsansökningen bör bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten beviljar resning och överlämnar Lise-Lotte R:s den 25 augusti 1992 ingivna ansökan till Sociala distriktsnämnden i Tullinge, Botkyrka kommun, för ny behandling. (fd III 1995-03-21, Holmstedt)

*REGI

*INST