RÅ 1995 not 138

Naturalisation, tolkning av vandelsvillkor (resningsärende) / Avslag (oriktig rättstillämpning i ärende ang. naturalisation) / Oriktig rättstillämpning i ärende ang. naturalisation (avslag)

Not 138. Ansökan av Saied H.-B. om resning i ärende ang. naturalisation. - Statens invandrarverk beslutade den 3 december 1993 att avslå en ansökan av Saied H.-B. om svenskt medborgarskap. Sedan han överklagat beslutet avslog Utlänningsnämnden den 3 oktober 1994 överklagandet. - Saied H.-B. ansökte om resning och anförde till stöd för ansökningen bl.a. följande. Utlänningsnämnden hade redan den 6 april 1993 avgjort ett ärende angående svenskt medborgarskap för honom. Nämnden avslog då hans ansökan med motiveringen att han hade en skuld till det allmänna om sammanlagt 66 353 kr avseende mervärdeskatt och parkeringsavgifter. Eftersom någon avbetalningsplan inte hade upprättats fann nämnden att han inte verkat för att fullgöra sina förpliktelser mot det allmänna och att han därmed inte uppfyllde vandelsvillkoret enligt 6 § lagen om svenskt medborgarskap. Han tog efter nämndens beslut åter kontakt med kronofogden. Nu upprättades en avbetalningsplan och han betalade därefter 200 kr varje månad. Han ansökte på nytt om svenskt medborgarskap. Utlänningsnämnden avslog nu hans ansökan med motiveringen att han bland annat med hänsyn till skuldens storlek inte uppfyllde vandelsvillkoret. Av nämndens beslut framgick inte att skulden numera skulle vara större än vid det tidigare beslutet och inte heller vad det tillkommande skälet "bland annat" innebar. Nämnden hade i sitt första beslut lämnat en sådan beslutsmotivering att det inte gick att förstå annat än att han, om han uppfyllde kravet på avbetalningsplan, också skulle uppfylla det av nämnden angivna vandelskravet. Nämndens beslut den 3 oktober 1994 måste anses så felaktigt att resning skulle beviljas och ärendet återförvisas till nämnden för förnyad handläggning. -Regeringsrätten (1995-04-10, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut i fråga om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ärende enligt lagen (prop. 1991/92:30 s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga. Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande den tolkning av ifrågavarande föreskrifter om vandelsvillkoret som legat till grund för Utlänningsnämndens beslut. Skäl för resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-03-21, Holmstedt)

*REGI

*INST