RÅ 1995 not 141

Handläggningen (samma konsultföretag som av en enskild intressent anlitats för upprättande av detaljplan har svarat för samrådsredogörelse och utställningsutlåtande, rättsprövning)

Not 141. Ansökan av Arnold G. och Torborg G. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Orusts kommun beslutade den 29 april 1993 att anta detaljplan för del av Henåns hamn. Beslutet överklagades av bl.a. Arnold G. och Torborg G., men Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län avslog den 21 september 1993 detta överklagande. Arnold G., Torborg G. m.fl. fullföljde sin talan. -Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1993-12-02): Vid prövningen av den antagna planen finner regeringen att varken den av kommunen valda avgränsningen av planområdet eller detaljplanens innehåll medför sådana olägenheter för klagandena, särskilt i jämförelse med gällande plan, att den nya planen inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. - Regeringen avslår överklagandena. - Arnold G. och Torborg G. överklagade regeringens beslut och ansökte samtidigt om rättsprövning. De gjorde gällande bl.a. att handläggningen hade varit behäftad med allvarliga brister såvitt avsåg gränsdragningen mellan de uppgifter som fullgjorts av kommunen och de uppgifter som skötts av planförslagsförfattaren BBK Arkitekter & Ingenjörer, ett av fastighetsägaren Najadvarvet AB anlitat företag. Till stöd för sin uppfattning gav de in kopior av vissa regeringsbeslut i andra detaljplaneärenden. - Regeringsrätten (1995- 04-11, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Arnold och Torborg G:s överklaganden skall därför avvisas. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten, på talan av en part i ett förvaltningsärende som omfattas av lagen, pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna. Om Regeringsrätten därvid finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten enligt 5 § samma lag upphäva beslutet. I annat fall skall beslutet stå fast. - I ansökningen om rättsprövning får Arnold och Torborg G. i första hand anses göra gällande att handläggningen av detaljplaneärendet skett i strid mot bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10, PBL). De framhåller därvid bl.a. att BBK Arkitekter & Ingenjörer inte borde ha deltagit i planärendets handläggning i den utsträckning som skett med hänsyn till att de även har anlitats av byggherren Najadvarvet AB. - I en inom miljödepartementet upprättad promemoria som av regeringen överlämnats som yttrande i målet anförs följande: "I PBL finns ett flertal bestämmelser som anger uppgifter som ankommer på kommunen vid handläggningen av ett planärende. Enligt 5 kap. 20 § skall kommunen, när förslag till detaljplan upprättas, samråda med bl.a. länsstyrelsen. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall enligt 5 kap. 21 § andra stycket redovisas i en samrådsredogörelse. Vidare skall kommunen enligt 5 kap. 27 § efter utställningstiden sammanställa de synpunkter som senast under utställningstiden har framförts skriftligen och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall fogas till handlingarna i ärendet. Av förarbetena till PBL framgår att det förutsätts vara kommunen som gör såväl samrådsredogörelsen som utställningsutlåtandet (prop. 1985/86:1 s. 178, 138, 611 och 619). - PBL uppställer inga hinder för kommunen att anlita en konsult som planförfattare. Detta förfarande är oftast det enda som står till buds för mindre kommuner, som inte själva kan ha fast anställd personal som handlägger planärenden. I förarbetena till PBL har en sådan ordning accepterats. I bl.a. regeringens praxis har godtagits att en av kommunen anlitad konsult på kommunens vägnar också har upprättat och undertecknat samrådsredogörelse och utställningsutlåtande. Enligt flera propositionsuttalanden (prop. 1985/86:1 s. 309-310 och 1990/91:146 s. 21) skall dock frågan om jäv särskilt uppmärksammas när extern personal anlitas. - Inte sällan inträffar det att initiativet till en detaljplan tas av en markägare eller någon annan som vill exploatera ett visst markområde. Denne kan då som underlag presentera allt från enkla skisser till mer detaljerade förslag. Underlaget kan upprättas av exploatören själv eller av en av honom anlitad konsult. Även om planhandlingar, dvs. plankarta och bestämmelser samt tillhörande planbeskrivning och genomförandebeskrivning, i ett detaljplaneärende upprättats av en intressent har detta i praxis inte ansetts innebära att planen tillkommit på ett felaktigt sätt. Däremot har regeringen i ett flertal fall, bl.a. de som getts in av Torborg och Arnold G., upphävt planbeslut då en av exploatören anlitad konsult svarat för handläggningsuppgifter som enligt vad som ovan angetts ankommer på kommunen, såsom att upprätta och underteckna samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet. I dessa handlingar redovisas som regel bedömningar av olika invändningar som framförts mot planförslaget varvid också avvägningar mellan olika intressen görs. Frågan om opartiskhet är i dessa sammanhang av särskild betydelse. I de berörda fallen då planbeslut upphävts har i regeringens beslut angivits att kommunen handlagt ärendena i strid mot PBL:s bestämmelser om handläggning av planärenden genom att för de uppgifter som det ankommer på kommunen att svara för anlita en planförfattare som även representerat exploatören. Vidare har uttalats att handläggningsfelet varit sådant att det kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. - Vad gäller det aktuella ärendet framgår att Najadvarvet AB i Henån, såsom ägare till huvuddelen av marken inom området, i planbeskrivningen under rubriken "Medverkande i planarbetet" anges som uppdragsgivare. Såväl planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen som samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet har undertecknats av företrädare för BBK Arkitekter & Ingenjörer. I samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet anges BBK som den som svarar för kommentarerna till inkomna erinringar mot planförslaget. Enligt vad som upplysts har BBK arbetat på uppdrag av och betalats av Najadvarvet. - Det kan således nu konstateras att situationen i förevarande ärende i allt väsentligt motsvarar förhållandena i de av Torborg och Arnold G. till Regeringsrätten ingivna regeringsbesluten. Vad gäller Torborg och Arnold G:s invändningar i övrigt kan påpekas att regeringens prövning i beslutet den 2 december 1993 i planärendet avsett samtliga överklaganden, dvs. även Torborg och Arnold G:s överklagande. Regeringsbeslutet har enligt tillämpade rutiner ställts till en av dem som överklagat länsstyrelsens beslut. De andra som överklagat har tillsänts kopior av regeringsbeslutet." - Såsom redovisats i regeringens yttrande ankommer det enligt PBL på kommunen att, när förslag till detaljplan upprättas, svara för samråd och sammanställningar av inkomna anmärkningar. Av handlingarna i ärendet framgår att kommunen har överlåtit till BBK Arkitekter & Ingenjörer som planförfattare att bl.a. underteckna och svara för innehållet i samrådsredogörelsen och det särskilda utlåtandet över de under samråds- och utställningsskedena inkomna anmärkningarna mot planförslaget. Av handlingarna framgår vidare att företaget medverkat i planarbetet på uppdrag också av en byggherre, som dessutom är markägare inom planområdet. Regeringsrätten finner på grund härav att kommunen vid handläggningen av detaljplaneförslaget handlagt ärendet i strid med bestämmelserna i 5 kap. 20, 21 och 27 §§ PBL. Detta handläggningsfel är sådant att det kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Regeringen borde därför inte ha prövat överklagandena i sak utan borde ha upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen. Regeringens beslut skall därför upphävas och målet visas åter till regeringen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Arnold och Torborg G:s överklaganden. - Regeringsrätten upphäver i anledning av Arnold och Torborg G:s ansökan om rättsprövning regeringens beslut och visar målet åter till regeringen för ny behandling. (fd III 1995-03-21, G. Mattsson)

*REGI

*INST