RÅ 1995 not 15

Ansökan av Harry B. om återställande av försutten tid alternativt resning i mål ang. inkomstaxering 1988

Not 15. Ansökan av Harry B. om återställande av försutten tid alternativt resning i mål ang. inkomstaxering 1988. - Harry B. redovisade i sin deklaration till ledning för 1988 års taxering värde av bostadsförmån med 9 200 kr under inkomst av hyresfastighet. Taxeringsnämnden höjde förmånsvärdet till 17 600 kr samt tillgodoförde honom extra avdrag med 18 600 kr. I ordinarie besvär till Länsrätten i Skaraborgs län yrkade Harry B. att värdet av bostadsförmånen skulle tas upp till deklarerat belopp och att extra avdrag då skulle tillgodoföras honom med 24 200 kr. Länsrätten avslog besvären i dom den 18 mars 1992 som delgavs Harry B. den 4 september 1992. Han anförde besvär i särskild ordning till Kammarrätten i Göteborg med samma yrkande som i länsrätten. Kammarrätten tog i beslut den 23 april 1993 inte upp överklagandet till prövning. Beslutet delgavs Harry B. den 3 maj 1993.- I ansökan som kom in till Regeringsrätten den 18 november 1993 yrkade Harry B. återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom alternativt resning med samma yrkande som i länsrätten. Till stöd för yrkandena anförde Harry B. i huvudsak att han när länsrättens dom anlände till honom och under hela besvärstiden led av högt blodtryck och svår värk från nacke och axlar så att han var ur stånd att tillvarata sin rätt på ett tillfredsställande sätt. Ett till ansökan fogat läkarintyg åberopades. Harry B. anförde även skäl för att bostadsförmånsvärdet skulle sättas ned. -Regeringsrätten (1995-01-20, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Harry B. har inte visat att han på grund av sjukdom varit förhindrad att inom föreskriven tid överklaga länsrättens dom och inte heller att det på annan grund finns anledning att återställa den försuttna tiden för överklagande. - Vad Harry B. anför utgör inte heller skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om återställande av försutten tid och resning. (fd I 1995-01-17, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST