RÅ 1995 not 153

Bifall (realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling) / Realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling (bifall)

Not 153. Ansökan av Raimo T. om resning avseende inkomsttaxering 1988. - Vid 1988 års taxering beskattades Raimo T. för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet med 39 080 kr avseende vinst vid försäljning av fastigheten Kullen 1:91 i Kungsbacka kommun. Varbergs tingsrätt ålade honom genom dom den 15 april 1994 att som avdrag på köpeskillingen utge 29 000 kr till köparna. - Raimo T. ansökte om resning avseende taxeringen och yrkade att rättelse skulle ske till följd av den återbetalning av köpeskillingen som han ålagts enligt tingsrättens dom. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-04-13, Tottie, Berglöf, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner med hänsyn till omständigheterna att det föreligger synnerliga skäl att bevilja resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Raimo T:s taxeringar 1988 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II 1995-03-29, Clementz)

*REGI

*INST