RÅ 1995 not 164

Avslag (inkomsttaxering, avdrag för kostnader nedlagda före rörelses påbörjande) / Inkomsttaxering, avdrag för kostnader nedlagda före rörelses påbörjande (avslag)

Länsrätten

Not 164. Ansökan av Bertil M. om resning i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län meddelade den 14 juni 1988 dom angående Bertil M:s taxeringar 1986. Länsrätten beslutade därvid att inte bevilja Bertil M. yrkat avdrag om 11 697 kr för underskott i rörelse med hänvisning till att den av honom bedrivna verksamheten som uppfinnare ännu inte ansågs utgöra rörelse. Kammarrätten i Göteborg avvisade genom beslut den 12 december 1994 Bertil M:s i särskild ordning anförda besvär över länsrättens dom. Beslutet vann laga kraft. - Bertil M. yrkade att han skulle medges avdrag för kostnader nedlagda i verksamheten under 1985. Han anförde att han bl.a. från Skattemyndigheten hade fått besked om att när rörelse ansågs föreligga möjlighet fanns till avdrag för kostnader som förelegat innan verksamheten första gången bedömdes som rörelse. Rörelsen gick numera med vinst. -Regeringsrätten (1995-05-08, Brink, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt punkt 18 b av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (numera punkt 26 av anvisningarna till 23 § samma lag) har en fysisk person som bedriver rörelse i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för utgifter i verksamheten före rörelsens påbörjande. Avdraget får avse utgifter under det år då rörelsen påbörjades och det närmast föregående året. Avdrag medges således vid taxeringen för det inkomstår då verksamheten för första gången anses ha haft karaktären av rörelse. - Bertil M:s verksamhet under inkomståret 1985 har enligt lagakraftvunnet avgörande inte ansetts utgöra rörelse. Mot bakgrund härav kan avdrag för kostnader nedlagda under 1985 inte medges vid 1986 års taxering även om verksamheten numera skulle uppfylla kraven för rörelse. På grund härav och då Bertil M. inte har visat att det på grund av något annat särskilt förhållande finns synnerliga skäl för att pröva 1986 års taxeringar på nytt skall ansökningen avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-04-25, Laestander)

*REGI

*INST