RÅ 1995 not 171

Ansökan av Sven-Åke L. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Gotlands län meddelade den 13 december 1993 dom angående körkortsingripande mot Sven-Åke L. på grund av att han gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse den 30 januari 1991. Sedan Sven-Åke L. överklagat domen beslöt Kammarrätten i Stockholm i dom den 7 november 1994 att lämna överklagandet utan bifall. Regeringsrätten beslöt den 26 januari 1995 att inte meddela prövningstillstånd

Not 171. Ansökan av Sven-Åke L. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Gotlands län meddelade den 13 december 1993 dom angående körkortsingripande mot Sven-Åke L. på grund av att han gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse den 30 januari 1991. Sedan Sven-Åke L. överklagat domen beslöt Kammarrätten i Stockholm i dom den 7 november 1994 att lämna överklagandet utan bifall. Regeringsrätten beslöt den 26 januari 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Sven-Åke L. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom. Han anförde att hastigheten vid den aktuella körningen ej uppgått till 50 km/tim och att beslutet om körkortsingripande därför var felaktigt. -Regeringsrätten (1995-05-11, Wahlgren, Wadell, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Sven-Åke L. anfört har inte visat att sådana synnerliga skäl föreligger. Resningsansökningen skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-04-26, Falkenborn)

*REGI

*INST