RÅ 1995 not 185

Avslag (kommunfullmäktigebeslut om anslag av medel) / Kommunfullmäktigebeslut om anslag av medel (avslag)

Not 185. Ansökan av Carl-Olof D. om resning alternativt återställande av försutten tid. - Kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun beslutade den 26 oktober 1993, § 163, att bl.a. anvisa fastighetsnämnden 40,5 mkr ur stadens eget kapital för byggande av bro till Parapeten och nytt hamninlopp genom Parapeten. - Carl-Olof D. ansökte om resning. Alternativt ansökte han om återställande av försutten besvärstid för att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Till stöd för ansökningarna anförde han bl.a. följande. Helsingborgs Energiverks rörelse var en förvaltning inom Helsingborgs kommun t.o.m. den 31 december 1991. Rörelsen köptes då av AB Helsingborgs Kraftvärmeverk, ett helägt kommunalt bolag, och bytte namn till Helsingborgs Energi AB. I årsberättelsen 1991, avseende tid före bolagiseringen, togs 40,5 mkr upp som en beräknad skuld på koldioxidskatt. Den 28 april 1993, 16 månader efter bolagiseringen av energiverket, gjordes ett nytt försäljningsavtal mellan Helsingborgs kommun och energiaktiebolaget. Detta avtal innebar att nyssnämnda belopp 40,5 mkr, utgörande inbetalade taxor och avgifter från abonnenterna, avsatta i energiverksrörelsens bokslut 1991 såsom beräknad skatteskuld, överfördes till Helsingborgs kommun som kunde tillgodogöra sig dessa medel eftersom skulden till skattemyndigheterna avseende koldioxidskatt inte längre förelåg. Härigenom överfördes medel från taxekollektivet till skattekollektivet, vilket var ett brott mot kommunallagen. Kommunala förvaltningar och bolag fick endast ta ut taxor som gav skälig vinst för verksamhetens fortsättande. Eventuellt överskott tillhörde förvaltningen/bolaget. Överskott från en förvaltning fick ej föras över till annan förvaltning. -Regeringsrätten (1995-05-24, Björne, Bouvin, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Carl-Olof D. har inte anfört omständigheter som utgör skäl för återställande av försutten tid för överklagande. Han har inte heller visat att det finns skäl för resning i det ärende som avses med kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 1993, § 163. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 1995-05-10, Larsson)

*REGI

*INST