RÅ 1995 not 188

Bifall (inkomsttaxering, kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats) / Inkomsttaxering, kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats (bifall)

Not 188. Ansökan av Lena M. om resning avseende inkomsttaxering 1986. - Lena M. yrkade i sin deklaration till ledning för 1986 års taxering avdrag för kostnader för bilresor mellan bostaden och arbetsplatsen med 6 390 kr (7 390 - 1 000). Taxeringsnämnden frångick deklarationen genom att medge avdrag för kostnader för resor med 1 544 kr (2 544 - 1 000) beräknat efter kostnaden för bussresor för en del av sträckan och för bilresor resterande del. - Lena M. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle bestämma taxeringen i enlighet med deklarationen. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-05-29, Brink, Dahlman, Wadell): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten skäl att bevilja resning (jfr RÅ 1991 ref. 44). Lena M. skall därvid medges avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med 6 390 kr i stället för av taxeringsnämnden medgivet avdrag 1 544 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Lena M:s inkomsttaxeringar 1986 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd III 1995-05-10, Linden)

*REGI

*INST