RÅ 1995 not 193

Ansökan av Göran O. om resning avseende inkomsttaxering 1984 och 1985

Not 193. Ansökan av Göran O. om resning avseende inkomsttaxering 1984 och 1985. - Taxeringsnämnden åsatte, i avsaknad av självdeklaration, Göran O. skönstaxeringar vid 1984 och 1985 års taxeringar. Hans rörelseinkomst beräknades därvid till 18 750 kr resp. 14 455 kr. - Göran O. överklagade till Länsrätten i Blekinge län och yrkade att han skulle taxeras i enlighet med dåmera avgivna självdeklarationer, i vilka han vid 1984 års taxering redovisade underskott av rörelsen och vid 1985 års taxering inte redovisade något rörelseresultat. Länsrätten biföll delvis överklagandet i två domar den 16 februari 1987. Inkomsten av rörelse fastställdes emellertid alltjämt till 18 750 kr för taxeringsåret 1984 och till 14 455 kr för taxeringsåret 1985. - Sedan Göran O. fullföljt sin talan till Kammarrätten i Jönköping ändrade denna i domar den 16 december 1987 inte länsrättens domar. Göran O:s överklaganden av kammarrättens domar avvisades såsom för sent anförda genom beslut av kammarrätten den 2 september 1988. Regeringsrätten fastställde i beslut den 9 november 1989 kammarrättens avvisningsbeslut. - Göran O. ansökte om resning och yrkade att hans taxeringar skulle fastställas i enlighet med ingivna självdeklarationer. Han åberopade därvid resultaten av en år 1990 genomförd skatterevision och uppgav vidare att han på grund av sjukdom varit förhindrad att rättidigt bevaka sin talan i beskattningsfrågorna. Som ytterligare skäl för resning anförde Göran O. att den person med vilken han

i kommanditbolagsform bedrivit den ifrågavarande rörelsen fått sina taxeringar nedsatta i enlighet med vad som framkommit vid skatterevisionen. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att taxeringarna nedsattes med utgångspunkt från att underskott av rörelse skulle bestämmas till 29 357 kr för taxeringsåret 1984 och till 13 822 kr för taxeringsåret 1985. -Regeringsrätten (1995-05-30, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till upplysta omständigheter finner Regeringsrätten att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning bör därför beviljas. - I enlighet med vad Riksskatteverket tillstyrkt bör underskottet av rörelse för Göran O. bestämmas till 29 357 kr vid 1984 års taxering och till 13 822 kr vid 1985 års taxering. Även i övrigt bör taxeringarna bestämmas i överensstämmelse med vad Riksskatteverket föreslagit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar underinstansernas domar och bestämmer Göran O:s taxeringar till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd III 1995-05-09, Waas)

*REGI

*INST