RÅ 1995 not 197

Ansökan av Edit T. B. om resning i ärende ang. beräkning av pensionspoäng

Not 197. Ansökan av Edit T. B. om resning i ärende ang. beräkning av pensionspoäng. - För Edith T. B. beräknades inte pensionspoäng f6r inkomståren 1960-1964 och 1966. - Hon ansökte om resning avseende beräkning av pensionspoäng för nämnda år. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Hon hade varit heltidsanställd och arbetat vid Stora Teatern i Göteborg under tiden den 15 juli 1960 - den 30 juni 1964 samt vid Kungliga Teatern AB under tiden den 1 juli 1964 - den 1 juli 1967. Under dessa perioder hade hon uppburit heltidslön. Arbetsgivaren hade betalat preliminär skatt resp. bevillingsavgifter. Hon åberopade anställningsintyg, kopior på lönestater/lönekort, noteringar om avdragen bevillingsavgift/preliminär skatt och handlingar som visade att hon varit registrerad hos SPV. -Regeringsrätten (1995-06-02, Brink, Dahlman, Wadell): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den pensionsgrundande inkomsten för ett visst inkomstår utgörs av summan av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete under året i den mån summan överstiger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Till grund för beräkningen av inkomst av anställning läggs den försäkrades taxering till statlig inkomstskatt för inkomståret ifråga. - Edit T. B. har inte åsatts taxering till statlig inkomstskatt för inkomståren 1960 och 1961. Den taxerade inkomsten av tjänst för ett vart av inkomståren 1962-1964 och 1966 understiger det vid ingången av året gällande basbeloppet. Pensionspoäng har därför rätteligen inte beräknats för henne för dessa år. Skäl för resning föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-05-10, Perttu)

*REGI

*INST