RÅ 1995 not 204

Ansökan av Per Magne M. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden åsatte Per Magne M. i avsaknad av självdeklarationer taxering efter skönsmässiga grunder för taxeringsåren 1986-1988. Lokala skattemyndigheten påförde honom skattetillägg och förseningsavgift. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomsttaxeringar år 1986 till statlig inkomstskatt till 75 300 kr taxerad och beskattningsbar inkomst samt till kommunal inkomstskatt till 75 300 kr taxerad inkomst och 67 800 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomsttaxeringar år 1987 till statlig inkomstskatt till 111 900 kr taxerad och beskattningsbar inkomst samt till kommunal inkomstskatt till 111 900 kr taxerad inkomst och 104 400 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomst av rörelse för taxeringsåret 1986 till 75 000 kr och för taxeringsåret 1987 till 111 984 kr

Not 204. Ansökan av Per Magne M. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden åsatte Per Magne M. i avsaknad av självdeklarationer taxering efter skönsmässiga grunder för taxeringsåren 1986-1988. Lokala skattemyndigheten påförde honom skattetillägg och förseningsavgift. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomsttaxeringar år 1986 till statlig inkomstskatt till 75 300 kr taxerad och beskattningsbar inkomst samt till kommunal inkomstskatt till 75 300 kr taxerad inkomst och 67 800 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomsttaxeringar år 1987 till statlig inkomstskatt till 111 900 kr taxerad och beskattningsbar inkomst samt till kommunal inkomstskatt till 111 900 kr taxerad inkomst och 104 400 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomst av rörelse för taxeringsåret 1986 till 75 000 kr och för taxeringsåret 1987 till 111 984 kr. - Per Magne M. överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade att han skulle taxeras i enlighet med därvid ingivna självdeklarationer. Länsrätten i Västmanlands län avvisade i dom den 19 februari 1990 överklagandena över 1986 och 1987 års inkomsttaxeringar eftersom överklagandena hade kommit in efter den ordinarie besvärstiden och eftersom besvärsrätt i särskild ordning ej heller ansågs föreligga. Länsrätten undanröjde i domen de Per Magne M. påförda skattetilläggen för taxeringsåren 1986 och 1987. Länsrätten biföll i dom samma dag delvis överklagandet beträffande 1988 års inkomsttaxeringar på så sätt att Per Magne M:s deklaration lades till grund för taxeringen 1988 med den ändringen att inkomsten av rörelse bestämdes till 74 084 kr. Länsrätten undanröjde påfört skattetillägg för taxeringsåret 1988. Länsrättens domar vann laga kraft. - I ansökningen yrkade Per Magne M. att han skulle taxeras i enlighet med de i länsrätten ingivna självdeklarationerna. Till stöd för sin talan åberopade han bl.a. sjukdom av allvarlig art. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen såvitt avsåg taxeringsåren 1986 och 1987 men avstyrkte bifall vad gällde taxeringsåret 1988. -Regeringsrätten (1995-06-08, Tottie, von Bahr, Rundqvist, Lavin): Regeringsrätten finner att vad som förekommit i målet visar att taxeringarna bestämts till för höga belopp utom för taxeringsåret 1988. På grund härav och med hänsyn till övriga omständigheter föreligger synnerliga skäl för resning beträffande 1986 och 1987 års inkomsttaxeringar. - Regeringsrätten beviljar resning vad avser 1986 och 1987 års inkomsttaxeringar men avslår resningsansökningen vad avser 1988 års inkomsttaxering. - Regeringsrätten förordnar att Länsrätten i Västmanlands län skall pröva Per Magne M:s taxeringar avseende taxeringsåren 1986 och 1987. (fd II 1995-05-16, Waas)

*REGI

*INST