RÅ 1995 not 205

Eftertaxering, kompanjons taxering undanröjd efter besvär i ordinarie ordning (avslag) / Avslag (eftertaxering, kompanjons taxering undanröjd efter besvär i ordinarie ordning)

Not 205. Ansökan av Göran C. om resning i ett mål ang. eftertaxering, m.m. - Enligt dom den 12 juni 1985 av Länsrätten i Stockholms län eftertaxerades Göran C. för 1979 och 1980 för inkomst av tjänst med 20 070 kr resp. 132 190 kr. Beloppen utgjorde hälften av vad som vid en år 1984 företagen revision befunnits ha kommit Göran C. och en annan person, Göran H., som båda var hälftendelägare av ett aktiebolag, tillgodo som inkomst från bolaget under år 1978 resp. 1979. Göran C. påfördes även skattetillägg. Länsrättens dom vann laga kraft. - I ansökningen anhöll Göran C. om återställande av försutten tid alternativt resning. Han yrkade att eftertaxeringarna skulle undanröjas. - Till stöd för sin talan anförde Göran C. bl.a. följande. Hans befullmäktigade ombud i länsrättsprocessen hade inte underrättats av länsrätten om länsrättens dom. Han hade själv delgivits domen, vilket skett mitt under semesterperioden, och trodde då att delgivning skett även med ombudet. När det sedermera uppdagades att ombudet inte hade delgetts domen hade det varit för sent att överklaga. De av länsrätten beslutade eftertaxeringarna var felaktiga och det var fråga om avsevärda belopp som påförts honom. Göran H. hade fått sina motsvarande eftertaxeringar undanröjda av Kammarrätten i Stockholm sedan skattemyndigheten tillstyrkt detta på grund av nya omständigheter som framkommit bl.a. i samband med ett brottmål som avgjorts av Stockholms tingsrätt den 8 april 1987. Av skattemyndighetens yttrande till kammarrätten framgick att skattemyndigheten inte haft något att invända mot att ändring av länsrättens dom skedde även vad avsåg Göran C. - Riksskatteverket medgav vad som yrkats i målet. -Regeringsrätten (1995-06-08, Tottie, von Bahr, Rundqvist, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Göran C. har inte visat att skäl föreligger att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av utredningen framgår att Göran C. och Göran H. genom den åberopade tingsrättsdomen dömts till villkorlig dom för försvårande av skattekontroll avseende det sätt varpå de skött bokföringen i det av dem ägda aktiebolaget under räkenskapsåret 1977/78. I samma dom ogillade tingsrätten väckt åtal - även detta avseende försvårande av skattekontroll - beträffande verksamheten i den av bolaget under år 1979 utarrenderade restaurangen Familjeträffen i Stockholm. Som skäl för ogillandet anförde tingsrätten bl.a. att förekommande brister vad gällde hanteringen av ett rabattkupongsystem var att hänföra till vanskötsel av själva driften och inte borde bedömas som åsidosättande av bokföringsskyldigheten. - Det förhållandet att Göran H. efter överklagande i ordinär ordning fått sina eftertaxeringar undanröjda utgör i sig inte skäl att genom resning få till stånd en förnyad prövning av jämväl Göran C:s eftertaxeringar. Inte heller i övrigt kan förutsättningar för resning anses föreligga. Yrkandet om resning skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår såväl ansökningen om återställande av försutten tid som ansökningen om resning. (fd II 1995-05-16, Waas)

*REGI

*INST