RÅ 1995 not 207

Ändrad praxis beträffande inkomsttaxering (avslag) / Avslag (ändrad praxis beträffande inkomsttaxering)

Not 207. Ansökan av Bengt A. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Hallands län meddelade den 26 oktober 1993 dom i mål om inkomsttaxering 1989. Domen vann laga kraft. Genom domen avslog länsrätten ett överklagande av Bengt A. över skattemyndighetens beslut att underkänna vissa transaktioner innefattande köp och försäljning av aktier i AB Bonitas. - I ansökningen anhöll Bengt A. om resning alternativt återställande av försutten tid i det av länsrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Regeringsrätten hade i en dom den 22 juni 1994 prövat de skatterättsliga konsekvenserna av ett förfarande som i allt väsentligt överensstämde med det som länsrätten prövat i detta ärende. När länsrättens dom meddelades var Regeringsrättens ändrade uppfattning ännu ej känd varför han inte överklagat till kammarrätten. Han hade genom sin revisor fått veta att Regeringsrätten i en dom den 19 juni 1990 i ett liknande ärende, som gällde utdelningsfond, funnit lagen mot skatteflykt tillämplig och att taxeringarna därför skulle bestämmas som om den skattskyldige inte hade förvärvat och avyttrat andelar i fonden eller uppburit utdelning på dessa. -Regeringsrätten (1995-06-09, Tottie, Berglöf, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 1994 ref. 56 tagit ställning till transaktioner innefattande köp och försäljning av aktier i Förvaltnings AB Bolact, som var ett s.k. utdelningsbolag. Enbart denna omständighet utgör dock ej skäl för att bevilja resning i ärendena angående Bengt A:s ifrågavarande taxeringar. Regeringsrätten finner inte heller att det i övrigt på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall således ej beviljas. - Vad Bengt A. anfört utgör vidare inte skäl för återställande av den försuttna besvärstiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd III 1995-05-24, H. Lundgren)

*REGI

*INST