RÅ 1995 not 210

Underlåtenhet att tillgodoföra schablonavdrag för egenavgifter vid inkomsttaxeringen ej uppenbart stridande mot lag (avslag) / Avslag (underlåtenhet att tillgodoföra schablonavdrag för egenavgifter vid inkomsttaxeringen ej uppenbart stridande mot lag) / Underlåtenhet att tillgodoföra schablonavdrag för egenavgifter vid inkomsttaxeringen ej uppenbart stridande mot lag, 37 b § förvaltningsprocesslagen (resningsärende)

Not 210. Ansökan av Lennart P. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden avvek - såvitt nu är i fråga - från Lennart P:s självdeklaration vid 1986 års taxering genom att hänföra vinst vid avyttring av fastigheten Hede 4:10 till inkomst av rörelse i stället för tillfällig förvärvsverksamhet. Lennart P:s andel av vinsten upptogs till 1 579 856 kr mot deklarerade 1 156 524 kr. Sedan Lennart P. anfört besvär till Länsrätten i Hallands län och därvid yrkat att bli taxerad i enlighet med deklarationen beslöt länsrätten den 12 februari 1992 att avslå besvären. Kammarrätten i Göteborg beslöt den 9 mars 1993 att inte ändra länsrättens dom. - I ansökningen anhöll Lennart P. om resning och yrkade att målet skulle återförvisas till kammarrätten för prövning av frågan om rätt till schablonavdrag för egenavgifter. Alternativt yrkades att kammarrättens dom undanröjdes och att Regeringsrätten fastställde rörelseresultatet med hänsynstagande till schablonavdrag för egenavgifter. Lennart P. anförde följande. Genom kammarrättens dom hade taxering fastställts utan att schablonavdrag för egenavgifter tillgodoförts vid bestämningen av resultatet av rörelseverksamheten. Skattemyndigheterna hade vid taxering att iakttaga även regler till förmån för den skattskyldige. Så hade ej skett. Av taxeringsförfattningarna anvisad korrektion av materiellt felaktig taxering hade ej varit tillgänglig på grund av att länsrättens dom gavs mer än sex år efter taxeringsårets utgång. Taxeringen hade kommit att representera en rättstillämpning som stred mot lag, nämligen att taxeringsverksamhetens främsta mål var att åstadkomma en materiellt riktig och rättvis beskattning av den skattskyldige. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-06-12, Brink, Berglöf, Werner, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Underinstansernas underlåtenhet att tillgodoföra Lennart P. avdrag för de på beskattningsåret belöpande egenavgifterna kan mot bakgrund av vad Regeringsrätten uttalat i avgörandet RÅ 1990 ref. 37 inte anses som uppenbart stridande mot lag. Någon annan omständighet som skulle kunna utgöra synnerliga skäl att pröva saken på nytt har inte heller visats föreligga. Resningsansökningen skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-05-16, Falkenborn)

*REGI

*INST