RÅ 1995 not 211

Ej medgivet avdrag för påförda egenavgifter (bifall) / Bifall (ej medgivet avdrag för påförda egenavgifter) / Ej medgivet avdrag för påförda egenavgifter, 37 b § förvaltningsprocesslagen (resningsärende)

Not 211. Ansökan av Lennart P. om resning m.m. i ett mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Lennart P. år 1987 i Kungsbacka kommun till statlig inkomstskatt för 188 200 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst med underlag för tilläggsbelopp 224 800 kr, varav B-underlag 97 500 kr, och till kommunal inkomstskatt för 193 900 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 186 400 kr. - Därvid hade avdrag ej medgivits för någon del av skillnadsbeloppet mellan påförda egenavgifter enligt 1986 års taxering, 353 888 kr, och vid denna taxering medgivet avdrag för avsättning till egenavgifter, 3 610 kr, d.v.s. 350 278 kr. - Lennart P. anförde besvär i särskild ordning hos Länsrätten i Hallands län och yrkade därvid att han skulle tillgodoföras avdrag för påförda egenavgifter med så stort belopp att någon taxerad inkomst inte återstod. I beslut den 27 mars 1995 avvisade länsrätten besvären såsom för sent anförda. - I ansökningen yrkade Lennart P. återställande av försutten tid för att anföra besvär över 1987 års taxering. Han anförde bl.a. att han av misstag ej beaktat de påförda egenavgifterna då han inte haft någon rörelse att dra av avgifterna i. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen men anförde att Lennart P. i sak var berättigad till avdrag för påförda egenavgifter. -Regeringsrätten (1995-06-12, Brink, Berglöf, Werner, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Lennart P. anfört utgör ej skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga taxeringsnämndens beslut. - Av utredningen framgår dock att Lennart P. är berättigad till avdrag för skillnadsbeloppet mellan påförda egenavgifter och avsättning till egenavgifter. Omständigheterna får anses vara sådana att det enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreligger synnerliga skäl för att bevilja resning. Avdrag bör därvid medges med så stort belopp att någon vid taxeringen till statlig inkomstskatt taxerad och beskattningsbar inkomst inte återstår och att taxeringen till kommunal inkomstskatt omfattar endast garantibelopp för fastighet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Lennart P: taxeringar 1987 till följande belopp (beloppen utelämnade här). (fd III 1995-05-16, Falkenborn)

*REGI

*INST