RÅ 1995 not 212

Överklagande av Mikael W. ang. förstörande av patientjournal. - Mikael W. ansökte hos Socialstyrelsen om förstöring av sina patientjournaler vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, hos militärläkaren vid Övre Norrlands inskrivningscentral samt vid psykiatriska kliniken, Centrallasarettet Boden. -Socialstyrelsen (1992-08-20): Socialstyrelsen förordnar med stöd av 13 § patientjournallagen att den vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala förda patientjournalen skall förstöras i sin helhet, såväl i original som i kopia. Finns journaluppgifterna i centralt dataregister eller i något lokalt placerat minidatorsystem eller är överförda exempelvis till mikrofilm skall de förstöras även där

Not 212. Överklagande av Mikael W. ang. förstörande av patientjournal. - Mikael W. ansökte hos Socialstyrelsen om förstöring av sina patientjournaler vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, hos militärläkaren vid Övre Norrlands inskrivningscentral samt vid psykiatriska kliniken, Centrallasarettet Boden. -Socialstyrelsen (1992-08-20): Socialstyrelsen förordnar med stöd av 13 § patientjournallagen att den vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala förda patientjournalen skall förstöras i sin helhet, såväl i original som i kopia. Finns journaluppgifterna i centralt dataregister eller i något lokalt placerat minidatorsystem eller är överförda exempelvis till mikrofilm skall de förstöras även där. - Styrelsen uppdrar åt ansvarig läkare att svara för verkställigheten av förordnandet. - Beträffande de vid Krigsarkivet förvarade journalhandlingarna från Övre Norrlands värnpliktskontor finner Socialstyrelsen att dessa kan vara av värde vid framtida forskning och därför bör bevaras. Med stöd av 13 § patientjournallagen avslår styrelsen därför Er ansökan i den delen. - Mikael W. vidhöll sin ansökan. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-03, Wennerholm, Rosenlund, Forssner) delade Socialstyrelsens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Mikael W. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten inhämtade yttrande från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen hörde Krigsarkivet, som anförde bl.a. följande: Om det är något som de senaste årens dramatiska utveckling inom det medicinska forskningsfältet har visat är det att nya fält öppnas och nya frågeställningar kan riktas till ett tidigare känt källmaterial, tack vare ny teknik och ny kunskap. Av detta följer --- att det ligger ett oavvisligt egenvärde i att medicinska journalakter bevaras så fullständiga som möjligt för att i största möjliga utsträckning kunna möta framtida forskningsbehov. Krigsarkivet anser således --- att ett förstörande av denna akt utifrån principiella grunder ej kan tillstyrkas. - Socialstyrelsen förklarade att styrelsen delade Krigsarkivets principiella bedömning och fann att det från allmän synpunkt fanns skäl att bevara journalen och att dessa skäl fick anses ha företräde framför Mikael W:s - i sig godtagbara - skäl för sin ansökan. - Regeringsrätten (1995-06-12, Brink, Berglöf, Werner, Lindstam): Som förutsättning för att en patientjournal helt eller delvis skall förstöras gäller enligt 17 § patientjournallagen (1985:562) bl.a. att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara den. Med hänsyn till vad som anförts av Krigsarkivet och Socialstyrelsen kan denna förutsättning inte anses vara uppfylld i detta fall. Mikael W:s yrkande skall därför avslås. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd III 1995-05-17, Bergquist)

*REGI

*INST