Upphävd författning

Patientjournallag (1985:562)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:562 i lydelse enligt SFS 2002:298
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal skall föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.

[S2]Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

 • RÅ 1995:82:Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagt en legitimerad yrkesutövare disciplinpåföljd, har yrkesutövaren överklagat Ansvarsnämndens beslut. Innan kammarrätten avgjort målet har fem år förflutit från tidpunkten för den i anmälningen påstådda förseelsen. Kammarrätten har vid sådant förhållande ansetts ha bort på grund av inträdd preskription förklara att anmälningen inte föranleder disciplinpåföljd eller annan åtgärd.

2 §  Med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om vårdåtgärder (journalhandlingar).

[S2]Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Patientjournalens innehåll, utformning och hantering

3 §  En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

[S2]Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske.

[S3]Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla

 1. uppgift om patientens identitet,
 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
 5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning,
 6. uppgift om information och samtycke som har lämnats enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

[S4]Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

[S5]En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras av den som svarar för uppgiften. Lag (2002:298).

Prop. 1998/99:4: I första stycket har en ny bestämmelse införts genom punkt fem. Dokumentationen i patientjournallagen är den enda redovisning som finns om den vård som lämnats och vilka överväganden som skett i samband därmed. Bestämmelsen syftar till att inskärpa vikten av att patienten får en så

fullödig ...

Prop. 2001/02:44: Ändringen har behandlats i avsnitt 10.5.

Paragrafen reglerar bl.a. de uppgifter en patientjournal skall innehålla. En sjätte punkt har införts som innebär att uppgifter om information och samtycke som har lämnats enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall dokumenteras i patientjournalen.

4 §  Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården skall utformas så, att patientens integritet respekteras.

5 §  De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården skall vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så långt möjligt förståeliga för patienten.

6 §  Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 17 §. Vid rättelse av en felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Lag (1994:958).

7 §  Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att obehöriga inte får tillgång till den.

[S2]Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, skall det antecknas i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut.

Bevarande av journalhandling

8 §  En journalhandling skall bevaras minst tre år efter det den sista uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att vissa slags journalhandlingar skall bevaras minst tio år. Om bevarande av journalhandlingar som tagits om hand efter beslut av socialstyrelsen finns det särskilda föreskrifter i 12 § andra stycket.

[S2]För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen. Lag (1992:459).

Skyldighet att föra patientjournal

9 §  Skyldig att föra patientjournal är

 1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke,
 2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara skall utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare,
 3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.

[S2]Var och en som för patientjournal svarar för sina uppgifter i journalen. Lag (1998:534).

Prop. 1997/98:109: Första stycket i paragrafen har justerats i anledning av att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ersätter den nuvarande behörighetslagen.

I tredje stycket har den ändringen gjorts att arbetsterapeuter och sjukhusfysiker borttagits. Detta på grund av att de enligt lagen om yrkesverk-

samhet på hälso- och sjukvårdens ...

Skyldighet att utfärda intyg om vården

10 §  Den som enligt 9 § är skyldig att föra patientjournal skall på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Omhändertagande och återlämnande av patientjournal

11 §  Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får socialstyrelsen besluta att de skall tas om hand.

[S2]Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård, om den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.

[S3]En omhändertagen patientjournal skall återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av socialstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen. Lag (1992:459).

12 §  Patientjournaler som skall tas om hand enligt 11 § skall förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommuner som inte tillhör något landsting, den kommun där journalerna finns. Socialstyrelsen skall i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna skall förvaras.

[S2]Omhändertagna journalhandlingar skall bevaras minst tio år från det att de kom in till arkivmyndigheten. Lag (1992:459).

13 §  Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får verkställas även om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i beslutet.

[S2]Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av patientjournaler. Lag (1992:459).

14 §  Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournaler får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:61).

Offentlighet och sekretess m.m.

15 §  Om rätten att ta del av journalhandlingar inom den allmänna hälso- och sjukvården finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (1980:100).

[S2]En myndighet som har hand om en patientjournal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för journalen före överlämnandet till myndigheten. Lag (1992:459).

16 §  En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

[S2]En journalhandling som rör en viss patient skall också lämnas ut på begäran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material om den patienten från en biobank enligt 4 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., om patienten samtyckt till utlämnandet. I fråga om vissa känsliga personuppgifter finns föreskrifter i personuppgiftslagen (1998:204).

[S3]Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första och andra stycket prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

[S4]Ifråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt tredje stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100). Lag (2002:298).

Prop. 2001/02:44: Ändringen har behandlats i avsnitt 10.10. samt i författningskommentaren till 3 kap. 7 § biobankslagen. Ändringen innebär bl.a. ett nytt andra stycke i paragrafen.

Denna paragraf reglerar den enskilda patientens rätt att få del av journalhandlingar som förts inom enskild vård. I andra stycket införs nu en bestämmelse som gör det möjligt att efter ansökan lämna ut uppgifter ur en patientjournal ...

Prop. 1997/98:109: Paragrafens innehåll har justerats i anledning av att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ersätter den nuvarande åliggandelagen

17 §  På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

[S2]Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patientjournalen beredas tillfälle att yttra sig.

[S3]Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patientjournal, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om Socialstyrelsens beslut innebär bifall till en sådan ansökan, får beslutet inte överklagas.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:61).

Ytterligare föreskrifter

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från

 1. bestämmelsen i 3 § andra stycket 1 såvitt gäller provtagning för viss sjukdom,
 2. bestämmelsen i 5 § att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården skall vara skriven på svenska språket. Lag (1986:197).

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om en journalhandlings innehåll, utformning och hantering.

Patientjournaler i krig m.m.

20 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1992:1420).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Patientjournallag (1985:562)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
  2. Bestämmelserna i 12 § första stycket gäller inte journalanteckningar som har tillkommit före den 1 juli 1980.
  3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av socialstyrelsens beslut angående förstöring av patientjournal när beslutet har meddelats före den 1 januari 1986.
  4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:189
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:197) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1986-05-13

Lag (1990:785) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Lag (1992:459) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:104
  Omfattning
  nuvarande 11, 12, 13, 14, 15, 16, betecknas 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 8 §, den nya 15 §; rubr. närmast före nuvarande 11, 14, 16 §§ sätts närmast före de nya 15, 18, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Lag (1992:1420) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1992:1566) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:83, Bet. 1992/93:SoU8
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:958) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:410, Prop. 1993/94:149, Bet. 1993/94:SoU26
  Omfattning
  ändr. 6, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1995:61) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 14, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1998:534) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 9, 16 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1662) om ändring i patientjournallagen (1985:1662)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:54, Prop. 1998/99:4, Bet. 1998/99:SoU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2002:298) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:254, Prop. 2001/02:44, Bet. 2001/02:SoU9
Omfattning
ändr. 3, 16 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2008:355

Omfattning
upph.