RÅ 1995 not 216

Realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling (bifall) / Bifall (realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling)

Not 216. Ansökan av Kent A. och Mikaela A. om resning i ärenden ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Kent A. och Mikaela A. år 1986 till statlig inkomstskatt för 89 500 kr resp. 72 000 kr, taxerade och beskattningsbara inkomster, och till kommunal inkomstskatt för 91 000 kr respektive 57 700 kr, med beskattningsbara inkomster av 83 500 kr resp. 50 200 kr. - I ansökningen yrkade Kent A. och Mikaela A. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i fråga om 1986 års taxeringar och nedsätta taxeringarna för var och en av dem. Till stöd för resningsansökningen anförde de i huvudsak följande. I 1986 års självdeklarationer hade de redovisat realisationsvinster vid försäljning av fastighet i Uppsala. Under 1991 hade köparen påtalat dolda fel i byggnaden och krävt återbetalning av köpeskillingen. De hade slutit ett förlikningsavtal 1993 och i enlighet med detta sattes köpeskillingen ned med 65 000 kr som de betalat till köparen. -Regeringsrätten (1995-06-13, Tottie, Werner, Rundqvist): Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför bifallas. - Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Kent A:s och Mikaela A:s inkomsttaxeringar 1986 och förordnar att dessa skall prövas av Länsrätten i Uppsala län. (fd II 1995-05-10, Karlsson)

*REGI

*INST