RÅ 1995 not 217

Avsaknad av muntlig förhandling i mål om serveringstillstånd (avslag) / Avslag (avsaknad av muntlig förhandling i mål om serveringstillstånd) / Avsaknad av muntlig förhandling i mål om serveringstillstånd (resningsärende)

Not 217. Ansökan av S.V.E. mat AB om resning i mål ang. serveringstillstånd. - Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 7 oktober 1994 att återkalla S.V.E. mat AB:s (bolagets) tillstånd till servering av alkoholdrycker. Sedan bolaget överklagat beslutet avslog Kammarrätten i Stockholm genom dom den 4 november 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 9 januari 1995 att inte meddela prövningstillstånd, i följd varav kammarrättens dom skulle stå fast. - I ansökningen anhöll bolaget om resning i Regeringsrättens mål i vilket mål prövningstillstånd vägrats. Till stöd för resningsansökningen anförde bolaget i huvudsak följande. Frågan om tillstånd till servering av alkoholdrycker avsåg en civil rättighet. Från och med den 1 januari 1995 skall Europakonventionens krav på domstolsprövning tillämpas i denna typ av mål. Muntlig förhandling skall då hållas enligt konventionens artikel 6, om det är erforderligt för att domstolen skall ha ett godtagbart underlag för sitt beslut. Bolaget hade begärt muntlig förhandling och åberopat sådana omständigheter som inte hade kunnat bevisas utan muntlig förhandling. Sådan förhandling hade inte hållits hos någon av de instanser som behandlat ärendet. Europakonventionen hade inte varit gällande när underinstanserna prövat målet men däremot när Regeringsrätten avgjorde frågan om prövningstillstånd. Konventionens krav måste därför vara uppfyllda, i vart fall när målet slutligen avgjordes av Regeringsrätten. -Regeringsrätten (1995-06-13, Tottie, Werner, Rundqvist): Av handlingarna i målet framgår inte att sökanden hos vare sig länsstyrelsen, kammarrätten eller Regeringsrätten begärt att muntlig förhandling skall hållas i dessa instanser. På grund därav och då sökanden inte heller i övrigt visat att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt skall ansökningen om resning avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-05-10, Karlsson)

*REGI

*INST