RÅ 1995 not 225

Ansökan av Birgitta K. om resning i ett ärende ang. inkomsttaxering

Not 225. Ansökan av Birgitta K. om resning i ett ärende ang. inkomsttaxering. - I ansökningen yrkade Birgitta K. att Regeringsrätten skulle bevilja resning beträffande hennes inkomsttaxering 1986 samt antingen återförvisa ärendet för fastställande av korrekt taxering eller fastställa taxeringen i enlighet med en av Birgitta K. upprättad självdeklaration. - Till stöd för sin talan åberopade Birgitta K. två läkarintyg samt anförde sammanfattningsvis följande. Efter två dödsfall i familjen under 1970-talet hade hon drabbats av psykisk handlingsförlamning som börjat släppa först det senaste året. På grund härav hade hon försummat att upprätta självdeklaration till ledning för 1986 års inkomsttaxering. I avsaknad av självdeklaration hade hon blivit skönstaxerad varvid hennes försäljning av en fastighet i Danderyds kommun beräknades ha gett upphov till en skattepliktig realisationsvinst om 313 500 kr. I själva verket hade försäljningen medfört ett avsevärt underskott. - Riksskatteverket anförde i avgivet yttrande bl.a. att tillräckligt starka skäl för att genom resning nedsätta taxeringarna inte påvisats. För det fall resning likväl skulle beviljas motsatte sig verket dock inte att den sedermera ingivna deklarationen - med ett antal korrigeringar - lades till grund för taxeringarna. -Regeringsrätten (1995-06-14, Tottie, von Bahr, Rundqvist, Lavin): De omständigheter som Birgitta K. åberopat i sin ansökan får anses utgöra sådana synnerliga skäl som motiverar att hennes inkomsttaxering 1986 prövas på nytt. Resning bör därför beviljas. Det bör ankomma på Länsrätten i Stockholms län att företa prövningen av taxeringen. - Regeringsrätten beviljar resning beträffande Birgitta K:s inkomsttaxering 1986 och överlämnar handlingarna i ärendet till Länsrätten i Stockholms län som har att uppta detta till prövning i sak. (fd II 1995-05-17, Hoffstedt)

*REGI

*INST