RÅ 1995 not 229

Rätt beskattningsår vid återbetalning av sjukpenning / Extraordinära besvär, återbetalning av sjukpenning (bifall) / Bifall (extraordinära besvär, återbetalning av sjukpenning)

Not 229. Besvär i särskild ordning av Thommy K. ang. inkomsttaxering 1987. - Taxeringsnämnden bestämde Thommy K:s taxeringar år 1987 till såväl statlig som kommunal inkomstskatt till 197 100 kr, taxerad inkomst. Thommy K. yrkade i besvär viss nedsättning av taxeringarna. I dom den 26 oktober 1988 avslog Länsrätten i Göteborgs och Bohus län besvären. Thommy K. fullföljde sin talan men Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 12 december 1989 detta överklagande. Kammarrättens dom vann laga kraft. - I en till skatteförvaltningen ställd skrivelse, som kom in den 30 december 1992, yrkade Thommy K. nedsättning av sina taxeringar 1984-1990. Länsrätten i Göteborgs och Bohus län beslutade den 12 januari 1994, med hänvisning till 103 § taxeringslagen (1956:623), GTL, att överlämna besvären avseende 1987 års taxering till Regeringsrätten. - I sin skrivelse hänvisade Thommy K. till ett meddelande från skatteförvaltningen avseende möjligheterna att nedsätta hans inkomsttaxeringar för bl.a. år 1987 på grund av att han blivit ålagd att utge ersättning för oriktigt utbetalad sjukpenning. - Riksskatteverket hemställde att skrivelsen, till den del den kunde anses innefatta besvär i särskild ordning avseende 1987 års taxering, inte skulle tas upp till prövning. Som skäl anförde verket att det s.k. beloppskriteriet i 100 § GTL inte var uppfyllt. -Regeringsrätten (1995-06-15, Dahlman, Wadell, Sjöberg, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att Mölndals tingsrätt i dom den 9 oktober 1991 dömde Thommy K. för grovt bedrägeri, bestående i att han genom vilseledande hade förmått försäkringskassan att under perioden 1983-1989 oriktigt utbetala sjukpenning med sammanlagt 201 231 kr. I samma dom förpliktigade tingsrätten honom att erlägga skadestånd till försäkringskassan med det belopp, 194 511 kr, som återstod efter en vid tiden för domen gjord delbetalning. Av beloppet 201 231 kr hänförde sig 14 384 kr till år 1986. - Mot denna bakgrund får de till Regeringsrätten överlämnade besvären anses innefatta ett yrkande om nedsättning av 1987 års taxeringar med 14 384 kr. En förutsättning för att besvären skall kunna tas upp till prövning är enligt 100 § första stycket GTL att den yrkade nedsättningen kan anses leda till en väsentligt lägre taxering (beloppskriteriet). Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att detta villkor är uppfyllt. Eftersom även de i 100 § andra stycket GTL angivna förutsättningarna för besvär i särskild ordning är uppfyllda, skall Thommy K:s talan prövas och hans yrkande om nedsättning bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller besvären och nedsätter Thommy K:s taxeringar 1987 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd I 1995-05-17, Sundin)

*REGI

*INST