RÅ 1995 not 235

Ansökan av Astrid E. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. -Länsstyrelsen i Blekinge län (1994-12-12) avslog Astrid E:s överklagande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommuns beslut att anta detaljplan för Droppemål 1:18 m.fl. i Ronneby kommun

Not 235. Ansökan av Astrid E. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. -Länsstyrelsen i Blekinge län (1994-12-12) avslog Astrid E:s överklagande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommuns beslut att anta detaljplan för Droppemål 1:18 m.fl. i Ronneby kommun. - Astrid E. fullföljde sin talan och framhöll att det läge som redovisats i ärendet för den planerade gäststugan kom att medföra olägenheter för henne främst genom försämrad utsikt mot vattnet. Ett byggande i det strandnära området skulle också påverka nuvarande sekelskifteskaraktär av området som man hittill visat stor respekt för. - Regeringen (Miljödepartementet, 1995-02-23) avslog överklagandet och anförde: Regeringen konstaterar att det läge för en gäststuga som Astrid E. motsätter sig endast illustrerats på plankartan. Exakt placering och utformning inom fastigheten får därför prövas i bygglovet. - Regeringen finner att detaljplanens utformning inte kan anses medföra sådana olägenhter för Astrid E. att planen inte kan godtas. Vad Astrid E. framfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen begärde Astrid E. omprövning av regeringens beslut samt yrkade inhibition. Till stöd för sin ta1an anförde hon i huvudsak följande. Det var viktigt att den öppenhet mot vattnet som garanterades i detaljplanen från 1984 bibehölls. De boende hade tidigare fått besked att inga ingrepp skulle göras och att man skulle värna om miljön. Byggnaden på fastigheten Droppemåla 1:18 kom att helt blockera hennes utsikt mot vattnet. För att hennes fastighet inte i framtiden skulle bli helt kringbyggd var det angeläget att hon fick behålla det rättsskydd som den nuvarande detaljplanen gav. - Regeringsrätten (1995-06-15, Dahlman, Wadell, Sjöberg, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Sökanden har inte anfört några omständigheter som innebär att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1995-05-17, Olsson)

*REGI

*INST