RÅ 1995 not 240

Omfördelning av andelskapital i ett handelsbolag (förhandsbesked) / Inkomst av kapital (omfördelning av andelskapital i ett handelsbolag) / Skattekonsekvenser av omfördelning av kapitalbehållning i ett handelsbolag

Not 240. Överklagande av A. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A., som ägde samtliga aktier i AB X, frågade i en ansökan om förhandsbesked efter skattekonsekvenserna av en tänkt omfördelning av andelskapitalet i ett av A. och AB X ägt handelsbolag. -Skatterättsnämnden (Sandström, ordf., Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Nord, Rosen, Virin): Förhandsbesked. - Det iansökningen beskrivna förfarandat leder till att A. vid tillämpning av 3 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall anses ha fått 300 000 kr i utdelning från X AB. (aktiebolaget) och till att A:s justerade ingångsvärde för handelsbolagsandelen ökar med motsvarande belopp. - Motivering. - Av handlingarna framgår följande. A. äger samtliga aktier i aktiebolaget. A. har vid 1985 års taxering beskattats för ett s.k. förbjudet lån om 300 000 kr från aktiebolaget. När A. och aktiebolaget 1985 bildade ett handelsbolag erlade aktiebolaget sin insats genom att till handelsbolaget överföra den fordran aktiebolaget ansågs ha på A. - Handelsbolaget består alltjämt med A. och aktiebolaget som delägare. - A. frågar vad skattekonsekvenserna för hans del blir om en omfördelning av kapitalbehållningen i handelsbolaget sker på så sätt att aktiebolagets kapitalbehållning minskar med 300 000 kr och hans egen kapitalbehållning ökar med samma belopp. Nämndens prövning får grundas på förutsättningen att det numera - efter handelsbolagsbildningen - inte finns något låneförhållande av ifrågavarande slag mellan aktiebolaget och A. - Omfördelningen av kapitalbehållningen i handelsbolaget avser visserligen samma belopp som lånet (300 000 kr) men omfördelningen har inget direkt samband med detta (i ingivna räkenskapsutdrag för 1992 för handelsbolaget finns för övrigt ingen fordran på A. upptagen). Omfördelningen får därför - givet att det inte är fråga om ersättning för i aktiebolaget gjorda arbetsinsatser - anses innefatta dels en utdelning från aktiebolaget (som skall beskattas hos A. enligt de regler som gäller för utdelning från fåmansföretag), dels ett tillskott från A. (som höjer hans justerade ingångsvärde för handelsbolagsandelen). Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed. - A. överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle utformas i enlighet med hans ansökan till Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten (1995-06-16, Björne, Tottie, Bouvin, Werner, Lindstam): gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. (fd II 1995-05-09, Hoffstedt)

*REGI