RÅ 1995 not 243

Fråga om rätt till investeringsavdrag vid leverans av maskin

Not 243. Överklagande av Engdahls Maskiner HB ang. särskilt investeringsavdrag vid redovisning av mervärdeskatt redovisningsperioden november-december 1983. - Vid redovisning av mervärdeskatt för perioden november-december 1983 tillgodoförde sig bolaget investeringsavdrag med 30 000 kr avseende en riktlisthyvel. I slutligt beslut den 12 november 1987 vägrade länsskattemyndigheten bolaget det yrkade avdraget. Som skäl härför angav myndigheten bl.a. följande: "Av utredning, som företagits vid Länsskattemyndigheten i Kalmar, får anses framgå att den hyvel som Ni beställt levererades först vid månadsskiftet februari/mars 1984. För denna uppfattning talar ett telex från maskintillverkaren Gubisch, Flensburg, enligt vilket den definitiva leveranstiden för den beställda hyveln angetts till januari 1984, två senare telex från Gubisch vari bekräftas att maskinen kan lämna fabriken den 17 februari 1984 och besiktigas i Flensburg veckan innan, samt det förhållandet att Gubisch i förstnämnda telex erbjuder sig att ställa annan maskin till förfogande före den 31 december 1983. - Då den beställda riktlisthyveln levererades efter den 31 december 1983 kan investeringsavdrag inte medges. Det förhållandet att en annan hyvel levererades till Er för senare utbyte mot den beställda synes inte motivera rätt till investeringsavdrag". - Före årsskiftet levererades en hyvel till bolaget. Hyveln godkändes inte av bolaget och utbyte ägde rum. - I besvär yrkade bolaget att investeringsavdraget skulle medges. Bolaget anförde bl.a. följande. Vid uppgörelsen med säljaren J. Stenberg AB var det ett ovillkorligt krav att den beställda maskinen skulle levereras före årsskiftet. Bolaget blev inte informerat om att Stenbergs hade problem med att få maskinen levererad i tid från tillverkaren Gubisch i Västtyskland. Det fanns därför ingen anledning för bolaget att tro annat än att det var den beställda maskinen de fick levererad den 29 december 1983. Först i januari 1984 upptäcktes det att den levererade maskinen inte överensstämde med beställningen varvid bolaget krävde att få maskinen utbytt, vilket också skedde senare. Bolaget har drabbats av en felaktig leverans utan att ha blivit informerat. - Allmänna ombudet i mervärdeskattemål yrkade avslag på besvären. -Länsrätten i Kronobergs län (1989-06-09, Malm): Frågan i målet är om bolaget gått förlustig rätten till investeringsavdrag till följd av att en felaktig hyvel levererats före årsskiftet och att rätt maskin levererats först efter årsskiftet. - Länsrätten gör följande bedömning. Utredningen i målet talar för att man på J. Stenberg AB varit medvetna om att rätt hyvel inte kunde levereras före årsskiftet och att man godtagit att tillverkaren levererade en annan hyvel. Från bolaget har man bestämt hävdat att man varit helt ovetande om en sådan överenskommelse. Såvitt framgår av utredningen i målet finns det inte något som talar mot ett sådant påstående. Ej heller i övrigt föreligger skäl för att inte godta påståendet. Den felaktiga leveransen får således anses ha skett utan bolagets vetskap. I målet är ostridigt att den felaktiga leveransen skett före årsskiftet. Annan grund för vägran av investeringsavdraget än försenad leverans har inte åberopats i målet. Den omständigheten, att den faktiskt levererade maskinen efter årsskiftet bytts ut mot en maskin motsvarande gjord beställning, kan vid angivna förhållanden, enligt länsrättens mening, inte förta bolaget rätten till investeringsavdrag. Besvären skall därför bifallas. - Länsrätten bifaller besvären och bestämmer skatt att återfå för perioden november-december 1983 till 100 380 kr. - Skattemyndigheten yrkade i överklagande att investeringsavdrag inte skulle medges bolaget för anskaffandet av en riktlisthyvel. Skattemyndigheten anförde bl.a. följande. Den riktlisthyvel som levererades under år 1983 var inte avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten eftersom avsikten var att efter en kort tid utbyta denna mot den beställda hyveln som var under tillverkning vid leveranstillfället. Rätt till investeringsavdrag förelåg därför inte. Det saknade betydelse huruvida bolaget känt till att leveransen var felaktig. - Bolaget bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att man efter jul- och nyårsuppehållet 1983/84 upptäckte att den levererade riktlisthyveln inte var den beställda och att man då kraftigt reagerade mot den felaktiga leveransen. - Kammarrätten i Jönköping (1992-11-02, Francke, Gårdmark, Stelzer): Enligt 4 § lagen (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt i dess lydelse fr.o.m. januari 1983 medges avdrag endast för inventarier som levererats under år 1982 eller 1983. - Syftet med det särskilda investeringsavdraget var att i då rådande konjunkturläge stimulera till sådana investeringar som var direkt ägnade att öka produktionskapaciteten i näringslivet (prop 1980/81:60 s. 10). - I målet är bl. a. följande förhållanden ostridiga. Den beställda riktlisthyveln var en till viss del modifierad standardriktlisthyvel. Den under 1983 levererade maskinen överensstämde inte med beställningen. Detta upptäcktes först efter årsskiftet 1983/84. Efter reklamation levererades den rätta hyveln, som fortfarande var under tillverkning vid årsskiftet. - Kammarrätten gör följande bedömning. - I målet är fråga om försenad leverans. Leverans enligt gjord beställning har skett efter utgången av år 1983. Det förhållandet att en annan och felaktig maskin levererats före årsskiftet medför inte att bolaget, oavsett att felaktigheten uppmärksammats först efter nämnda tidpunkt, är berättigat till särskilt investeringsavdrag. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer länsskattemyndighetens slutliga beslut den 12 november 1987 vad gäller särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle fastställa länsrättens dom. - Riksskatteverket hemställde att överklagandet skulle avslås. - Regeringsrätten (1995-06-19, Wahlgren, Tottie, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 § lagen (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisning av mervärdeskatt i dess lydelse fr.o.m. januari 1983 medges avdrag endast för inventarier som levereras under år 1982 eller 1983. Av 2 § lagen följer vidare att fråga skall vara om för stadigvarande bruk avsedda inventarier. - Till en början kan anmärkas att leveransen av den maskin som bolaget slutligen godtagit inte kan grunda rätt till investeringsavdrag eftersom denna skett efter den 31 december 1983. - Därmed uppkommer frågan om den leverans av en maskin som skedde i december 1983 kan medföra rätt till investeringsavdrag. En av förutsättningarna för att sådan rätt skall föreligga är att maskinen varit avsedd för stadigvarande bruk i bolagets rörelse. Så kan vara fallet även om en levererad maskin måste bytas ut eller avyttras efter en förhållandevis kort tid, t.ex. om en maskin visar sig olämplig på grund av tillverkningsfel eller skadas och av sådan anledning omgående utrangeras eller försäljs (se prop. 1971:11 s. 6). I förevarande fall överensstämde dock den under 1983 levererade maskinen uppenbarligen inte med beställningen och den kunde av den anledningen inte användas för avsett ändamål. Vid sådant förhållande kan denna maskin inte anses avsedd för stadigvarande bruk i bolagets rörelse. Bolaget kan således inte medges investeringsavdrag med anledning av leveransen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. Regeringsrådet Sjöberg var skiljaktig och anförde: I förevarande fall har den under 1983 levererade maskinen inte motsvarat beställningen. Den har därför reklamerats och utbytts mot en leveransgill maskin. Den i målet föreliggande situationen är således jämförbar med de i propositionen beskrivna exemplen och investeringsavdrag bör på grund härav medges. - Med ändring av kammarrättens dom fastställer jag länsrättens domslut. (fd I 1995-05-31, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST