Upphävd författning

Lag (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
SFS 1981:1099
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt medges enligt denna lag.

2 §  Avdrag medges vid anskaffning av döda inventarier avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten.

[S2]Med inventarier förstås tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. Som inventarier anses dock inte nyttigheter som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och inte heller tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till 29 § nämnda lag.

[S3]Avdrag medges inte för sådan del av anskaffningsvärdet av inventarier för vilken utgår näringsbidrag enligt punkt 2 av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen. Avdrag medges inte heller för sådan del av anskaffningsvärdet för vilken investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond eller motsvarande äldre författning tas i anspråk.

[S4]Anskaffas inventarier av kommissionärsföretag som avses i 43 § 2 mom. kommunalskattelagen tillkommer -- såvida rörelseinkomsten redovisas hos kommittentföretag -- avdraget sistnämnda företag oaktat inventarierna ägs av kommissionärsföretaget.

[S5]I fråga om inventarier som hyrs ut av aktiebolag som avses i lagen (1980:2) om finansbolag under en period av minst tre år för att enligt särskilt avtal användas av hyrestagare (finansiell leasing) tillkommer avdraget hyrestagaren oaktat inventarierna ägs av finansbolaget. Lag (1983:317).

3 §  Avdrag medges inte för

  1. inventarier med en beräknad varaktighetstid av högst tre år,
  2. begagnade inventarier,
  3. sådana motordrivna fordon och släpfordon som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603),
  4. fartyg, luftfartyg och järnvägsvagnar samt containrar och liknande anordningar för befordran av gods,
  5. föremål avsedda för utsmyckning,
  6. inventarier för vilka anskaffningsvärdet, minskat med mervärdeskatt, under en redovisningsperiod som avses i 22 § första stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt inte har uppgått till sammanlagt minst 2000 kronor. Bestämmelserna i första stycket 3 gäller inte släpvagn som dras av traktor eller motorredskap och som används endast på sätt som anges i vägtrafikskattelagen (1973:601) i fråga om traktor klass II.

[S2]Omfattar en redovisningsperiod annan tid än två kalendermånader skall beloppet enligt första stycket 6 justeras i motsvarande mån.

4 §  Avdrag medges endast för inventarier som levereras under år 1982 eller 1983. Avdrag medges dock inte om leveransen grundar sig på ett skriftligt avtal som har träffats före den 1 november 1980. I fråga om inventarier som den skattskyldige har tillverkat själv medges avdrag endast under förutsättning att tillverkningen har påbörjats efter den 31 oktober 1980 och avslutats under år 1982 eller 1983.

[S2]För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken den skattskyldige är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, medges avdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren och tillverkningen har påbörjats efter den 31 oktober 1980. Lag (1982:1187).

5 §  Avdraget beräknas till 10 procent av anskaffningsvärdet, minskat med mervärdeskatt, av inventarierna. Är den ingående mervärdeskatt som hänför sig till anskaffningen inte i sin helhet avdragsgill enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt får det särskilda avdraget beräknas endast på den del av anskaffningsvärdet som svarar mot den avdragsgilla ingående mervärdeskatten.

[S2]Beloppet av det särskilda avdraget anses som ingående mervärdeskatt. Beloppet skall inte minska avskrivningsunderlaget vid inkomsttaxeringen och skall inte räknas som skattepliktig inkomst vid nämnda taxering.

6 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen (1968:430) om mervärdeskatt får det särskilda avdraget i sin helhet för visst inventarium göras i deklarationen för den redovisningsperiod under vilken leveransen har skett.

7 §  Den som i deklaration enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt gör avdrag som avses i denna lag skall i en särskild bilaga lämna närmare uppgifter om avdraget. Bilagan skall lämnas till länsstyrelsen samtidigt som deklarationen lämnas.

[S2]När särskilda skäl föreligger får länsstyrelsen för viss redovisningsskyldig medge inskränkningar i denna uppgiftsskyldighet eller att uppgiftsskyldigheten får fullgöras på annat sätt. I fråga om sådana beslut gäller 51 § tredje stycket lagen om mervärdeskatt.

Ändringar

Lag (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt

Förarbeten
Prop. 1981/82:30

Lag (1982:1187) om ändring i lagen (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt

Lag (1983:317) om ändring i lagen (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.