RÅ 1995 not 250

Ansökan av Johnny F. om resning i mål om körkort

Not 250. Ansökan av Johnny F. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län beslutade i dom den 7 november 1988 om återkallelse av Johnny F:s körkort. Johnny F. överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 17 januari 1989 beslutade att inte ändra länsrättens dom. Sedan Johnny F. överklagat till Regeringsrätten, beslutade Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd, i följd varav kammarrättens avgörande stod fast. - Johnny F. ansökte om resning. -Regeringsrätten (1995-06-27, Wahlgren, Dahlman, Swartling): Johnny F. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva det ovan nämnda körkortsmålet på nytt. Därför finns det inte skäl att bevilja resning. - Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd I 1995-06-21, Grip)

*REGI

*INST