RÅ 1995 not 251

Bifall (inkomsttaxering, skattefri del av livränta hade beskattats) / Inkomsttaxering, skattefri del av livränta hade beskattats (bifall)

Not 251. Överklagande av Rose-Marie P. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxeringar 1969-1983, alternativt ansökan om resning. - I en skrivelse som kom in till lokala skattemyndigheten i Helsingborg i maj 1989

och som överlämnades till Länsrätten i Malmöhus län uppgav Rose-Marie P. bl.a. följande. Hon hade sedan 1968 uppburit livränta från försäkringsbolaget Trygg-Hansa. De erhållna beloppen hade tagits upp i deklarationerna varje år t.o.m. 1988 med hela beloppet. Enligt en underrättelse från taxeringsnämnden vid 1988 års taxering hade endast halva beloppet varit skattepliktigt vilket hon inte känt till. Taxeringsnämnden hade tidigare år inte tagit hänsyn härtill, varför taxeringarna blivit för höga. Rose-Marie P. yrkade rättelse av taxeringarna avseende taxeringsåren 1969-1987. - Länsrätten i Malmöhus län rättade i dom den 2 mars 1993 taxeringarna beträffande taxeringsåren 1984-1987. Besvären i övrigt tog länsrätten enligt samma dom inte upp till prövning, eftersom dessa inkommit efter utgången av tiden för anförande av besvär i särskild ordning. Kammarrätten i Göteborg avslog den 2 juli 1993 Rose-Marie P:s överklagande av länsrättens dom i sistnämnda hänseende. - I Regeringsrätten vidhöll Rose-Marie P. sitt yrkande att taxeringarna skulle rättas till och tillade att dispens rimligen borde kunna ske beträffande "5-årsregeln". - Riksskatteverket tillstyrkte, försåvitt överklagandet skulle behandlas som en ansökan om resning, att taxeringarna sattes ned beträffande taxeringsåren 1977 och 1979-1983. För dessa år hade Rose-Marie P. till Riksskatteverket insänt deklarationskopior, eftersom deklarationerna - utom för 1983 års taxering - var förstörda. Verket tillstyrkte däremot inte nedsättning av taxeringen för taxeringsåret 1978, då Rose-Marie P. inte kunnat återfinna någon deklarationskopia beträffande detta års taxering. Riksskatteverket avstyrkte ändring av taxeringarna 1969-1976. -Regeringsrätten (1995-07-07, Palm, Berglöf, Sjöberg, Swartling, Lavin), som i särskild sammansättning beslutade att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen framgår att Rose-Marie P. vid 1977 och 1979-1983 års taxeringar i strid med bestämmelserna i punkt 1 av övergångsbestämmelserna till 32 § 1 mom. kommunalskattelagen i lydelsen fr.o.m 1977 års taxering taxerats för den skattefria delen av livräntan. På grund härav föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning bör därför beviljas och taxeringarna nämnda taxeringsår nedsättas i enlighet med vad Riksskatteverket anfört. - Beträffande 1978 års taxering har Rose-Marie P. inte kunnat presentera någon deklarationskopia. Av utredningen framgår att hon jämväl under år 1977 varit berättigad till livränta. Det har i målet inte framkommit något annat än att hon också erhållit detta års livränta. Med hänsyn till de belopp med vilka Rose-Marie P. uppburit livränta under år 1976 resp. 1978 kan livräntan för år 1977 skäligen beräknas ha uppgått till 9 000 kr. Hälften av detta belopp borde ha undantagits från beskattning vid 1978 års taxering. Även beträffande detta års taxering föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt, varför resning bör beviljas. - De ovan anmärkta reglerna i övergångsbestämmelserna infördes med verkan från och med 1977 års taxering. Dessförinnan var livräntor av nu aktuellt slag skattepliktiga i sin helhet. Skäl att bevilja Rose-Marie P. resning beträffande taxeringsåren 1969-1976 föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar inte resning avseende taxeringsåren 1969-1976. - Regeringsrätten beviljar resning avseende taxeringsåren 1977-1983 och fastställer med ändring av taxeringsnämndens beslut taxeringarna till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd I 1995-05-09, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST