RÅ 1995 not 255

Ansökan som inkommit före utgången av mars 1995 överlämnad till kammarrätt

Not 255. Överklagande av Dick S. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1990, alternativt ansökan om resning. - I avsaknad av självdeklaration från Dick S. taxerade taxeringsnämnden honom år 1990 efter skön. I december 1991 ingav Dick S. en skrivelse med överklagande och en till skrivelsen fogad självdeklaration. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, som fann att överklagandet hade kommit in för sent och att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg, avvisade den 19 januari 1993 överklagandet. - I kammarrätten yrkade Dick S. att bli taxerad enligt deklarationen. - Kammarrätten i Göteborg avslog den 4 mars 1994 överklagandet. - Dick S. fullföljde sin talan och anförde därvid att han ansåg det orimligt att behöva betala skatt för något som han inte hade tjänat. - Riksskatteverket förklarade sig i yttrande inte ha någon erinran mot att taxering skedde i enlighet med den avlämnade självdeklarationen. -Regeringsrätten (1995-07-12, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten finner emellertid att Dick S:s talan även kan anses innefatta en ansökan om resning avseende hans inkomsttaxering 1990. - Dick S:s framställning, som avser ett ärende som slutligt avgjorts av taxeringsnämnden, inkom till Regeringsrätten före utgången av mars 1995. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar får Regeringsrätten i ett sådant fall överlämna resningsansökningen till kammarrätten. Regeringsrätten finner att ett sådant överlämnande bör ske i detta fall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten överlämnar ansökningen om resning till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 1995-06-21, H. Lundgren)

*REGI

*INST