RÅ 1995 not 256

Ansökan av David J. om resning i ärende ang. kriminalvård. - David J. dömdes den 3 juni 1993 av Svea hovrätt till fängelse i två månader. Domen blev verkställbar den 15 oktober 1993. Kriminalvårdens regionmyndighet i Stockholm beslutade att avslå en framställning av David J. om uppskov med verkställigheten av fängelsestraffet och att David J. skulle placeras på anstalten Viskan. Vid omprövning den 25 februari 1994 fann regionmyndigheten inte skäl att ändra beslutet. David J. överklagade till Kriminalvårdsstyrelsen, som i beslut den 8 mars 1994 inte gjorde ändring i det överklagade ärendet. Sedan David J. fullföljt talan hos Kammarrätten i Jönköping under yrkande att bli placerad i en kriminalvårdsanstalt i Stockholmsområdet, fastställde kammarrätten i dom den 12 april 1994 Kriminalvårdsstyrelsens beslut

Not 256. Ansökan av David J. om resning i ärende ang. kriminalvård. - David J. dömdes den 3 juni 1993 av Svea hovrätt till fängelse i två månader. Domen blev verkställbar den 15 oktober 1993. Kriminalvårdens regionmyndighet i Stockholm beslutade att avslå en framställning av David J. om uppskov med verkställigheten av fängelsestraffet och att David J. skulle placeras på anstalten Viskan. Vid omprövning den 25 februari 1994 fann regionmyndigheten inte skäl att ändra beslutet. David J. överklagade till Kriminalvårdsstyrelsen, som i beslut den 8 mars 1994 inte gjorde ändring i det överklagade ärendet. Sedan David J. fullföljt talan hos Kammarrätten i Jönköping under yrkande att bli placerad i en kriminalvårdsanstalt i Stockholmsområdet, fastställde kammarrätten i dom den 12 april 1994 Kriminalvårdsstyrelsens beslut. - I ansökningen anförde David J. bl.a. följande. Han hade meddelats kriminalvård under perioden den 28 april - den 28 juni 1994. Besluten om verkställighet hade fattats på felaktiga grunder och i strid mot gällande lagrum. En mängd tjänstefel hade begåtts och Riksdagens ombudsmän granskade för närvarande hans klagomål. -Regeringsrätten (1995-07-26, Björne, Tottie, Rundqvist): David J. har inte visat att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-07-18, J.-E. Mattsson)

*REGI

*INST