RÅ 1995 not 259

Lagen därom ej tillämplig vid aktuellt förfarande med köp och försäljning av aktier (resningsärende) / Bifall (inkomsttaxering, skatteflyktslagen borde ej ha tillämpats vid aktuellt förfarande med köp och försäljning av aktier) / Inkomsttaxering, skatteflyktslagen borde ej ha tillämpats vid aktuellt förfarande med köp och försäljning av aktier (bifall)

Not 259. Ansökan av Ingvar K. om resning i mål om inkomsttaxering. I sin självdeklaration år 1988 redovisade Ingvar K. i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet en skattepliktig nettovinst på 594 000 kr avseende vinst på försålda aktier i Korssell & Söner El AB, och ett avdrag på 564 900 kr, avseende förlust vid försäljning av aktier i Bakelitverken AB. I inkomstslaget kapital redovisade han intäkter i form av räntor och utdelningar på sammanlagt 503 863 kr, varav 480 000 kr utgjorde utdelning från Bakelitverken AB, och avdrag i form av skuldräntor m.m. på 461 040 kr. Bakelitverken AB var ett s.k. utdelningsbolag. Taxeringsnämnden taxerade Ingvar K. bl.a. för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet på 27 100 kr och för inkomst av kapital på 41 223 kr i enlighet med deklarationen. Skattemyndigheten överklagade taxeringsnämndens beslut till Länsrätten i Gävleborgs län och yrkade att transaktionerna med utdelningsbolaget inte skulle godtas. I dom den 23 november 1993 fann länsrätten att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet med köp och försäljning av aktier i Bakelitverken AB och biföll därför skattemyndighetens yrkande. Domen vann laga kraft. - Ingvar K. ansökte om resning och yrkade att han skulle medges avdrag för realisationsförlust uppkommen vid köp och försäljning av aktier i Bakelitverken AB. Han anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Länsrätten ansåg att det var fråga om en s.k. utdelningsfond och att växlingsförfarandet därför med hänsyn till rättspraxis på området inte skulle godtas. Regeringsrätten hade dock i fallet RÅ 1994 ref. 56 klargjort att denna praxis inte omfattade fall där det är fråga om aktier i ett aktiebolag. - Riksskatteverket uttalade att förhållandena i ärendet syntes vara likartade med dem som förelåg i rättsfallet RÅ 1994 ref. 56 men avstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-08-01, Björne, Sjöberg, Rundqvist, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten har i sin dom utgått från den felaktiga uppfattningen att Bakelitverken AB varit att anse som en s.k. utdelningsfond. Denna oriktiga åsikt har länsrätten sedan lagt till grund för att tillämpa skatteflyktslagen på fallet. Med hänsyn härtill föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall därför beviljas. Vid den nya prövningen skall beaktas de av Regeringsrätten i RÅ 1994 ref. 56 uppställda principerna för den skattemässiga bedömningen av köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbolag. En tillämpning av dessa principer leder till att de transaktioner som är aktuella i målet skall godtas skattemässigt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer Ingvar K:s taxeringar år 1988 till följande belopp (här uteslutna). Regeringsrådet Lindstam var skiljaktig och anförde: Ingvar K. har köpt aktier i ett s.k. utdelningsbolag, lyft utdelningen och efter några dagars innehav sålt aktierna igen, varvid en realisationsförlust uppkommit. Syftet med dessa transaktioner, som enligt Ingvar K:s uppgift i målet förekommit i ett mycket stort antal andra fall, får anses ha varit att åstadkomma vissa för Ingvar K. fördelaktiga skatteeffekter. - På talan av skattemyndigheten har länsrätten underkänt transaktionerna med stöd av skatteflyktslagen. De avsedda skattemässiga effekterna av transaktionerna har därför inte uppnåtts. Länsrätten har också till grund för sin bedömning lagt den felaktiga åsikten att utdelningsbolaget varit att anse som en utdelningsfond. Det hade på grund härav funnits anledning för Ingvar K. att, om han ville hävda en annan uppfattning än länsrättens, överklaga länsrättens dom. Någon giltig ursäkt för att han inte gjort detta har inte åberopats. Den omständigheten att länsrätten grundat sin dom på en felaktig åsikt utgör enligt min mening inte skäl för resning. Inte heller i övrigt har Ingvar K. visat att skäl för resning föreligger. Ansökningen skall därför inte bifallas.- Jag avslår ansökningen.) (fd II 1995-07-25, Linden). Samma dag avgjorde Regeringsrätten ett mål om resning efter ansökan av Eddie K. (mål nr 6013-1994), där förhållandena var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST