RÅ 1995 not 264

Ansökan av Hans Olov E. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 21 juni 1994 Hans Olov E:s körkort på grund av att han enligt godkänt strafföreläggande gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik den 11 september 1993. Spärrtiden bestämdes till fyra månader. Sedan Hans Olov E. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Stockholm genom dom den 14 juli 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 13 september 1994 att inte meddela prövningstillstånd

Not 264. Ansökan av Hans Olov E. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 21 juni 1994 Hans Olov E:s körkort på grund av att han enligt godkänt strafföreläggande gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik den 11 september 1993. Spärrtiden bestämdes till fyra månader. Sedan Hans Olov E. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Stockholm genom dom den 14 juli 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 13 september 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Hans Olov E. begärde i skrivelse den 19 september 1994

omprövning av beslutet att vägra prövningstillstånd. Regeringsrätten behandlade skrivelsen som en ansökan om resning. Till stöd för ansökningen anförde Hans Olov E. bl.a. att kammarrätten byggt sitt ställningstagande på ett felaktigt underlag. -Regeringsrätten (1995-08-04, Björne, Tottie, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Hans Olov E. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva körkortsfrågan på nytt. Det finns därför inte skäl att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-07-26, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST