RÅ 1995 not 265

Ansökan av Torbjörn B. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom beslut den 31 januari 1994 Torbjörn B:s körkort tills vidare eftersom han var misstänkt för grovt rattfylleri den 7 januari 1994. Den 10 maj 1994 dömdes han av Handens tingsrätt till skyddstillsyn för rattfylleriet. Sedan Torbjörn B. överklagat länsrättens beslut avslog Kammarrätten i Stockholm genom beslut den 29 september 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 22 december 1994 att inte meddela prövningstillstånd. Länsrätten återkallade genom dom den 19 maj 1995 Torbjörn B:s körkort och bestämde spärrtiden till 18 månader. Spärrtiden löpte ut den 7 juli 1995. Länsrättens dom vann laga kraft

Not 265. Ansökan av Torbjörn B. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom beslut den 31 januari 1994 Torbjörn B:s körkort tills vidare eftersom han var misstänkt för grovt rattfylleri den 7 januari 1994. Den 10 maj 1994 dömdes han av Handens tingsrätt till skyddstillsyn för rattfylleriet. Sedan Torbjörn B. överklagat länsrättens beslut avslog Kammarrätten i Stockholm genom beslut den 29 september 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 22 december 1994 att inte meddela prövningstillstånd. Länsrätten återkallade genom dom den 19 maj 1995 Torbjörn B:s körkort och bestämde spärrtiden till 18 månader. Spärrtiden löpte ut den 7 juli 1995. Länsrättens dom vann laga kraft. - Torbjörn B. begärde i skrivelse den 2 januari 1995 omprövning av beslutet att vägra prövningstillstånd. Regeringsrätten behandlade skrivelsen som en ansökan om resning. -Regeringsrätten (1995-08-04, Björne, Tottie, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten har genom lagakraftvunnen dom slutligt återkallat Torbjörn B:s körkort. Frågan om återkallelse tills vidare har därigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 1995-07-26, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST