RÅ 1995 not 266

Avslag (nya omständigheter i mål om utbyte av körkort) / Nya omständigheter i mål om utbyte av körkort (avslag)

Not 266. Ansökan av Soleiman A. om resning i mål om utbyte av utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutade den 6 maj 1991 att avslå en ansökan av Soleiman A. om utbyte av utländskt (iranskt) körkort. Sedan Soleiman A. överklagat länsstyrelsens beslut lämnade Kammarrätten i Sundsvall i dom den 28 juni 1991 överklagandet utan bifall. Kammarrätten fann därvid i likhet med länsstyrelsen att han inte styrkt att han innehade ett gällande utländskt körkort. Vad Soleiman A. anfört angående sitt internationella körkort, utfärdat på grundval av det iranska, utgjorde enligt kammarrätten inte skäl till annan bedömning. Regeringsrätten beslutade den 3 maj 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - Soleiman A. ansågs yrka att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målet. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. att hans iranska körkort var äkta och att det hade utfärdats i enlighet med gällande iranska bestämmelser. Han åberopade en officiell översättning av körkortet och den omständigheten att ett internationellt körkort utfärdats för honom med det iranska körkortet som underlag. -Regeringsrätten (1995-08-04, Björne, Tottie, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Soleiman A. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva körkortsfrågan på nytt. Det finns därför inte skäl att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-07-26, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST