RÅ 1995 not 269

Ansökan av Kenneth N. om resning i ärende hos fiskenämnd. - Fiskenämnden i Skaraborgs län beslutade den 3 oktober 1989 om tillstånd för Vristulvens Fiskevårdsområdesförening att plantera ut signalkräftor i sjön Vristulven. Gösta C. överklagade beslutet till Fiskeriverket, som i beslut den 24 april 1992 avslog överklagandet. Gösta C. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 2 oktober 1992 inte ändrade Fiskeriverkets beslut. Regeringsrätten beslutade den 14 mars 1994 att inte meddela Gösta C. prövningstillstånd

Not 269. Ansökan av Kenneth N. om resning i ärende hos fiskenämnd. - Fiskenämnden i Skaraborgs län beslutade den 3 oktober 1989 om tillstånd för Vristulvens Fiskevårdsområdesförening att plantera ut signalkräftor i sjön Vristulven. Gösta C. överklagade beslutet till Fiskeriverket, som i beslut den 24 april 1992 avslog överklagandet. Gösta C. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 2 oktober 1992 inte ändrade Fiskeriverkets beslut. Regeringsrätten beslutade den 14 mars 1994 att inte meddela Gösta C. prövningstillstånd. - Kenneth N. ansågs ansöka om resning i ärendet och yrka omprövning av tidigare beslut. Till stöd härför anförde han bl.a. att svensk lag inte hade följts och att alla utsättningar av signalkräftor var olagliga. -Regeringsrätten (1995-08-10, Brink, Tottie, Palm, Berglöf): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att Kenneth N. är medlem i Ölands Flodkräftförening med postadress Degerhamn. Kenneth N. har inte visat att han ägt rätt att föra talan mot Fiskenämndens i Skaraborgs län beslut den 3 oktober 1989. Såvitt framgår av handlingarna är han inte heller på annan grund behörig att ansöka om resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1995-07-11, J.-E. Mattsson)

*REGI