RÅ 1995 not 274

Ej rätt för myndighet att överklaga beslut varigenom myndigheten ålagts att lämna ut allmän handling (avvisat)

Not 274. Överklagande av Kronofogdemyndigheten i Kopparbergs län ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade i dom den 22 maj 1995 att kronofogdemyndigheten mot fastställd avgift skulle tillhandahålla Bengt L. kopior av vissa handlingar. - I överklagandet yrkade kronofogdemyndigheten att kammarrättens dom skulle upphävas. -Regeringsrätten (1995-09-08, Wahlgren, Brink, Dahlman, Swartling, Lavin): Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen kan den som begärt att få del av handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran har avslagits eller bifallits med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den. De nämnda bestämmelserna innebär att talan inte får föras mot beslut, enligt vilket allmän handling skall utlämnas utan inskränkande förbehåll, samt att annan än sökanden inte är behörig att föra talan. Kronofogdemyndighetens talan kan med hänsyn härtill inte upptas till prövning. - Regeringsrätten avvisar kronofogdemyndighetens talan. (fd I 1995-08-22, Eriksson)

*REGI

*INST