RÅ 1995 not 275

Ansökan av Hjärtervägen Invest AB om resning i ett mål ang. inkomsttaxering

Not 275. Ansökan av Hjärtervägen Invest AB om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Älvsborgs län biföll i dom den 25 mars 1992 skattemyndighetens yrkande om att avdrag med 49 677 000 kr för underskott i förvärvskälla skulle vägras Hjärtervägen Invest AB vid 1989 års taxering. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 5 september 1994 bolagets överklagande utom såvitt avsåg ett ringa belopp. Sedan bolaget överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 9 juni 1995 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5173-1994). - I ansökningen yrkade bolaget resning i det av kammarrätten avgjorda målet. Vidare yrkades inhibition. Till stöd för ansökningen anförde bolaget bl.a. att kammarrätten begått ett allvarligt handläggningsfel genom att meddela dom innan tiden för ett beviljat anstånd hade löpt ut samt att kammarrättens domsmotivering var oklar. I dessa delar överensstämde ansökningen i allt väsentligt med vad bolaget anfört redan i samband med överklagandet av kammarrättens dom. I sak utvecklade bolaget - likaledes i nära överensstämmelse med vad som tidigare anförts - sin uppfattning om dels rörelsekriterierna och deras tillämpning i målet, dels skillnaderna mellan sakförhållandena i målet och de omständigheter som förelåg i rättsfallet RÅ 1993 ref. 86. -Regeringsrätten (1995-09-08, Brink, von Bahr, Swartling): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolaget har inte visat att de i lagrummet angivna förutsättningarna för resning är uppfyllda. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-09-06, Eriksson)

*REGI

*INST