RÅ 1995 not 276

Eftertaxering, åtal för bokföringsbrott ogillat (avslag) / Avslag (eftertaxering, åtal för bokföringsbrott ogillat)

Not 276. Ansökan av Fastighets AB Pilen om resning i mål ang. eftertaxering. - Länsrätten i Stockholms län åsatte genom domar den 13 november 1992 och den 23 april 1993 Fastighets AB Pilen eftertaxeringar för inkomst för 1986, 1987 och 1989. Länsrätten fann därvid att ett belopp om 3 700 000 kr avseende "avlösen av managementavtal", vilket av bolaget bokförts som goodwill, rätteligen utgjorde en del av köpeskillingen för bolagets förvärv av aktier i Fastighets AB Skeppsbron. Till följd härav vägrades Fastighets AB Pilen vid de aktuella taxeringarna yrkade avdrag för avskrivning av goodwill. Domarna vann laga kraft. - I ansökningen yrkade Fastighets AB Pilen att Regeringsrätten skulle bevilja resning och undanröja eftertaxeringarna. Till stöd för ansökningen anförde bolaget att Stockholms tingsrätt genom lagakraftvunnen dom den 7 juli 1993 ogillat åtal mot företrädare för bolaget för bl.a. bokföringsbrott, varvid tingsrätten funnit att managementavtalet fick anses vara fristående från försäljningen av aktierna och att redovisning av beloppet såsom "goodwill" med nedskrivning om 30 procent inte kunde anses som ett redovisningstekniskt fel. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-09-08, Tottie, Sjöberg, Rundqvist): Vad bolaget anfört utgör inte sådant särskilt förhållande som föranleder att det finns synnerliga skäl att pröva eftertaxeringarna på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-08-29, Laestander)

*REGI

*INST