RÅ 1995 not 277

Ansökan av Förvaltnings AB Holmia om resning i mål ang. eftertaxering

Not 277. Ansökan av Förvaltnings AB Holmia om resning i mål ang. eftertaxering. - Länsrätten i Stockholms län åsatte genom domar den 23 april 1993 Förvaltnings AB Holmia eftertaxeringar för inkomst av rörelse för 1987 och 1988. Domarna vann laga kraft. - I ansökningen yrkade Förvaltnings AB Holmia att Regeringsrätten skulle bevilja resning och undanröja länsrättens domar. Till stöd för ansökningen anförde bolaget bl.a. att Stockholms tingsrätt genom lagakraftvunnen dom den 7 juli 1993 fullständigt underkänt den polisutredning varpå skattemyndigheten byggt sin eftertaxeringstalan. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-09-08, Tottie, Sjöberg, Rundqvist): Vad bolaget anfört utgör inte sådant särskilt förhållande som föranleder att det finns synnerliga skäl att pröva eftertaxeringarna på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-08-29, Laestander)

*REGI

*INST