RÅ 1995 not 281

Ansökan av Kurt L. om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst

Not 281. Ansökan av Kurt L. om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst. - För Kurt L. hade inte beräknats pensionspoäng för inkomståren 1962-1968 och 1975. - Kurt L. ansökte om resning beträffande beräkning av pensionspoäng för inkomståren 1962-1968 och 1975. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Han anställdes vid Broströms Rederi AB i november 1961. Trots detta finns inga pensionsgrundande uppgifter hos försäkringskassan förrän fr.o.m. år 1969. Vidare fanns inga uppgifter om år 1975. - Riksförsäkringsverket anförde i yttrande att skäl för resning inte förelåg beträffande inkomståren 1962-1968, då Kurt L. som var finsk medborgare, inte var mantalsskriven eller bosatt här under ifrågavarande år. Beträffande inkomståret 1975 tillstyrkte verket att Kurt L. beviljades resning. -Regeringsrätten (1995-09-11, Björne, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Föreskrifter om beräkning av pensionsgrundande inkomst fanns för året 1962 i lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension. För tiden därefter finns sådana föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Enligt nämnda lagar skall pensionsgrundande inkomst beräknas för varje år varunder någon varit försäkrad (4 § resp. 11 kap. 1 §). Försäkrad var enligt 2 § lagen om försäkring för allmän tilläggpension, som gällde för året 1962, och 1 kap. 3 § AFL i dess för åren 1963-1967 gällande lydelse svenska medborgare, så ock de som utan att vara svenska medborgare var mantalsskrivna i riket. Genom en ändring i 1 kap. 3 § första stycket AFL (SFS 1967:206), som trädde i kraft den 1 januari 1968, ersattes kravet på mantalsskrivning för utlänning med ett krav på bosättning. - Såvitt framkommit i målet var Kurt L., som var finsk medborgare, inte mantalsskriven eller bosatt här under åren 1962-1968. Pensionsgrundande inkomst skall därför inte beräknas för honom enligt föreskrifterna i 2 och 4 §§ i 1959 års lag resp. 1 kap. 3 § och 11 kap. 1 § AFL för dessa år. Kurt L. är inte heller på annan grund berättigad till pensionspoäng för nämnda år (jfr RÅ 1993 not. 10). - Beträffande inkomståret 1975 framgår av handlingarna i målet att Kurt L. haft sjöinkomst som berättigar honom till pensionspoäng. Skäl för resning föreligger därför i denna del. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen såvitt avser inkomståren 1962-1968. Beträffande inkomståret 1975 beviljar Regeringsrätten resning och förordnar att Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län skall till behandling uppta ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Kurt L. för nämnda år. (fd II 1995-08-30, Perttu)

*REGI

*INST