RÅ 1995 not 282

Ansökan av Claes-Göran K. om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst

Not 282. Ansökan av Claes-Göran K. om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst. - För Claes-Göran K. har inte fastställt pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för inkomståren 1976-1977 och 1981. Pensionspoäng har därför inte tillgodoräknats honom för dessa år. - Claes-Göran Kahl ansökte om resning beträffande beräkning av pensionspoäng för inkomståren 1976-1977 och 1981. Till stöd för sin talan åberopade han bl.a. att han arbetade för ett svenskt företag i Holland åren 1970-1981. Han åberopade vidare kopior av inkomstuppgifter för 1976 och 1977 samt ett anställningsavtal daterat den 31 augusti 1980. - Riksförsäkringsverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-09-11, Björne, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Claes-Göran K. för åren 1976-1977 och 1981 haft inkomst av tjänst som skulle ha berättigat honom till pensionspoäng för nämnda år. Förhållandena är sådana att det finns synnerliga skäl att på nytt ta upp frågan om fastställande av pensionsgrundande inkomst för honom för dessa år. Resning bör därför beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att ärendet om fastställande av pensionsgrundande inkomst för inkomståren 1976 och 1977 skall tas upp till behandling av Skattemyndigheten i Göteborg och Bohus län och att ärendet om fastställande av pensionsgrundande inkomt för inkomståret 1981 skall tas upp till behandling av Skattemyndigheten i Stockholms län. (fd II 1995-08-30, Perttu)

*REGI

*INST