RÅ 1995 not 283

Avslag (felaktig handläggning i ärende hos Luftfartsinspektionen) / Felaktig handläggning i ärende hos Luftfartsinspektionen (avslag)

Not 283. Ansökan av Karl-Erik T. om resning i ärende hos Luftfartsinspektionen. - Luftfartsinspektionen beslutade den 21 februari 1995 att Karl-Erik T:s behörighet som undersökningsläkare enligt Bestämmelserna för Civil Luftfart - Certifikatbestämmelser (BCL-C) 1,2 skulle upphöra med motivering att inspektionen saknade förtroende för Karl-Erik T. som behörig undersökningsläkare sedan det kommit fram att Karl-Erik T. låtit icke behöriga läkare, som därtill är okända för inspektionen, utföra undersökningar. Karl-Erik T. överklagade Luftfartsinspektionens beslut hos regeringen (Kommunikationsdeparatementet) som i beslut den 13 juli 1995 avslog överklagandet. - Karl-Erik T. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av regeringen den 13 juli 1995 avgjorda ärendet. Karl-Erik T. yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna att Luftfartsinspektionens beslut i avvaktan på slutligt avgörande inte skulle gälla. - Som grund för ansökningen åberopade Karl-Erik T. att Luftfartsinspektionens beslut var lagstridigt eftersom det inte fattats av behörig myndighet, inte var grundat på lagenliga och/eller sakliga skäl, inte tillkommit i laga ordning och var olämpligt till sitt innehåll. Karl-Erik T. utvecklade sin talan i enlighet med vad han anfört i ärendet hos regeringen. -Regeringsrätten (1995-09-12, Brink, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Karl-Erik T. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför avslås. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-08-30, Bergquist)

*REGI

*INST