RÅ 1995 not 287

För sent anförda besvär (i Regeringsrätten, extraordinära besvär)

Not 287. Besvär i särskild ordning av Jan-Olof P. över inkomsttaxeringen 1988. - Jan-Olof P:s inkomsttaxering 1988 prövades av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län genom dom den 14 januari 1991 och därefter av Kammarrätten i Göteborg genom dom den 30 mars 1993. Regeringsrätten beslöt den 4 september 1995 att inte bevilja prövningstillstånd. - I en till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län den 31 december 1993 inkommen inlaga anförde Jan-Olof P. besvär i särskild ordning över sin inkomsttaxering 1988. - I beslut den 10 mars 1994 konstaterade länsrätten att denna och Kammarrätten i Göteborg redan prövat besvär över 1988 års taxering, varför Regeringsrätten enligt 103 § taxeringslagen (1956:623) skulle pröva målet. Enligt beslutet översändes handlingarna i målet till Regeringsrätten för vidare handläggning. Handlingarna inkom till Regeringsrätten den 17 mars 1994. -Regeringsrätten (1995-09-15, Wahlgren, Brink, Dahlman, Swartling, Lavin): Enligt 100 § tredje stycket i den numera upphävda men för ifrågavarande taxering fortfarande gällande taxeringslagen (1956:623) skall besvär som avses i paragrafen anföras inom fem år efter taxeringsåret. Besvärshandlingen inkom till Regeringsrätten - som enligt 103 § i angiven lag har att pröva målet - först efter utgången av den sålunda stadgade fristen och således för sent. De av Jan-Olof P. i särskild ordning anförda besvären över 1988 års taxering skall därför avvisas. - Regeringsrätten avvisar besvären. (fd I 1995-08-22, H. Lundgren)

*REGI

*INST