RÅ 1995 not 288

Ansökan om resning i ärende avgjort av Stockholms universitet avvisat) / Avvisat (ansökan om resning i ärende som avgjorts av Stockholms universitet skulle prövas av kammarrätt) / Ansökan om resning i ärende som avgjorts av Stockholms universitet skulle prövas av kammarrätt (avvisat)

Not 288. Ansökan av Alan G. om resning i ärende som avgjorts av Stockholms universitet. - Stockholms universitet, professor Ingemar Fägerlind, beslöt den 26 augusti 1994 att inte anta Alan G. till vissa kurser som under vårterminen 1995 anordnades vid institutionen för internationell pedagogik. Överklagandenämnden för högskolan beslöt den 25 januari 1995 att avvisa Alan G:s överklagande av universitetets beslut. Kammarrätten i Stockholm beslöt den 20 mars 1995 att avvisa Alan G:s dit förda talan. I sitt beslut angav kammarrätten, under hänvisning till vissa lagrum i högskoleförfattningarna, att beslut om urval till olika kurser inte kunde överklagas. Sedan Alan G. fullföljt sin talan beslöt Regeringsrätten den 16 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökan, som inkom till Regeringsrätten den 19 juni 1995, yrkade Alan G., som det fick förstås, att resning skulle beviljas i universitetets antagningsärende. Han anförde bl.a. att antagningsproceduren varit uppenbart lagstridig och att kurserna inte var fullsatta vilket angivits som skäl för att avslå hans ansökan om tillträde till dem. -Regeringsrätten (1995-09-15, Wahlgren, Brink, Dahlman, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Alan G:s framställning avser ett ärende som slutligt avgjorts av Stockholms universitet. Enligt 8 § första stycket 4. lagen (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning i ett sådant fall prövas av kammarrätt. Regeringsrätten kan därför inte pröva Alan G.s ansökan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar resningsansökningen. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd I 1995-08-22, H. Lundgren)

*REGI

*INST