RÅ 1995 not 291

Avvisat (ansökan om resning gjordes samtidigt med ett rättidigt överklagande) / Ansökan om resning gjordes samtidigt med ett rättidigt överklagande (avvisat)

Not 291. Överklagande av Erland O. ang. anstånd med betalning av kvarstående skatt m.m. jämte en ansökan om resning. - Enligt beslut i protokoll den 28 mars 1995 meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd i ett mål angående anstånd för Erland O. med betalning av kvarstående skatt och mervärdeskatt. - Erland O. överklagade beslutet och ansökte samtidigt om resning. -Regeringsrätten (1995-09-26, Wahlgren, Dahlman, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Erland O:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1995-09-13, Perttu)

*REGI

*INST