RÅ 1995 not 292

Ansökan av Ulf T. om resning i ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst

Not 292. Ansökan av Ulf T. om resning i ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst. - För Ulf T. beräknades inte pensionspoäng för inkomståren 1960-1961 och 1963. Han ansökte om resning beträffande beräkning av pensionspoäng för nämnda inkomstår. - Riksförsäkringsverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-09-26, Wahlgren, Dahlman, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt dåvarande såväl som nuvarande lagstiftning om försäkring för tilläggspension gäller som förutsättning för att pensionsgrundande inkomst skall fastställas och pensionspoäng sålunda tillgodoräknas att den försäkrade haft antingen inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete för vilken den försäkrade själv betalat tilläggspensionsavgift inom föreskriven tid. - Ulf T. har, såvitt framgår av utredningen i målet, inte betalat tilläggspensionsavgift för inkomståren 1960-1961 och 1963 inom föreskriven tid. Skäl för resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller inte ansökningen. (fd I 1995-09-13, Perttu)

*REGI

*INST