RÅ 1995 not 299

Avslag (kompletterande utredning i ärende ang. körkortstillstånd) / Kompletterande utredning i ärende ang. körkortstillstånd (avslag)

Not 299. Ansökan av Morten B. om resning i ärende ang. körkortstillstånd. - Länsstyrelsen i Örebro län avslog den 29 juni 1992 en ansökan av Morten B. om körkortstillstånd. Morten B. överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping som i dom den 1 september 1992 lämnade besvären utan bifall. Efter överklagande av Morten B. beslutade Regeringsrätten den 21 december 1992 att inte meddela prövningstillstånd. - Morten B. ansökte om resning och yrkade att hans ansökan om körkortstillstånd skulle bifallas. Han anförde att ytterligare medicinsk utredning hade företagits, dels den 19 oktober 1994 av doktor Jan Kolasa och dels den 16 januari 1995 av överläkaren Erik Bäck. Om angiven medicinsk utredning hade förelegat då ärendet tidigare prövats, skulle utgången ha varit en annan och han skulle ha erhållit körkortstillstånd. De nu ingivna läkarutlåtandena visade att Trafiksäkerhetsverkets trafikmedicinska råds bedömning, som legat till grund för länsstyrelsens beslut, var uppenbart felaktig vad avsåg betydelsen av förhöjda ALAT-värden. - Länsstyrelsen i Örebro län avstyrkte bifall till resningsansökningen och anförde därvid följande. Länsstyrelsen ansåg att tidigare beslut i körkortsfrågan grundats på en samlad bedömning av Morten B:s tidigare missbruksproblem och de krav som ur medicinsk synvinkel borde ställas på Morten B. för att återfallsrisken skulle vara reducerad till en acceptabelt låg nivå. Den omständigheten att Morten B:s ALAT-värden varit förhöjda hade inte påverkat detta ställningstagande. -Regeringsrätten (1995-10-06, Wahlgren, Tottie, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att Morten B. visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning kan därför inte beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-09-26, Rundquist)

*REGI

*INST