RÅ 1995 not 30

Ansökan av Eva W. och Tommy W. om resning i ett ärende ang. antagande av detaljplan

Not 30. Ansökan av Eva W. och Tommy W. om resning i ett ärende ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Söderköpings kommun beslutade den 26 mars 1992, § 37, att anta detaljplan för del av Gränsö 2:25 m.fl. Beslutet överklagades bl.a. av Eva W. och Tommy W. Länsstyrelsen i Östergötlands län avslog i beslut den 14 augusti 1992 deras överklagande. Sedan Eva W. och Tommy W. fullföljt talan hos regeringen, avslog regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet) i beslut den 24 juni 1993 överklagandet av länsstyrelsens beslut. - I en till Regeringsrätten den 28 januari 1994 inkommen skrivelse ansökte Eva W. och Tommy W. om överprövning av det av regeringen avgjorda ärendet. De anförde i huvudsak följande. I detaljplanen ingick ett avloppssystem som med hänsyn till risken för översvämning och närheten till deras brunn kunde påverka deras dricksvatten. Vidare skulle en högspänningsledning flyttas så att den kom oacceptabelt nära gammal bebyggelse. Frågan om ansvaret för eventuell vattenskada eller skada på grund av dragningen av elektriska ledningar hade inte besvarats uttömmande. Besluten byggde på osäkra och felaktiga premisser och försämrade miljön. -Regeringsrätten (1995-02-08, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skrivelsen från Eva W. och Tommy W. kan av Regeringsrätten prövas endast som en ansökan om resning. - Eva W. och Tommy W. har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-01-10, Sandbäck)

*REGI

*INST